Hoppa till innehåll
FI SV EN

Kundorienterad service

Verksamheterna inom social- och hälsovården kopplas ihop till klient- och patientorienterade helheter.

”Verksamhetsprocesserna kopplas ihop så att det skapas möjlighet till samanvändning av data. Klientens och patientens egen aktivitet stöds och de möjligheter som digitaliseringen erbjuder tas i bruk. De stigande kostnaderna kan stävjas. Personalen kan koncentrera sig på arbetsuppgifter som främjar klienternas välmående.”

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä, familje- och omsorgsminister Juha Rehula

Åtgärder

  1. Verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården förnyas – fokus på klienten och patienten

  2. Ändamålsenligt riktande av den bosättningsbaserade sociala tryggheten 

  3. Ett försök med basinkomst ska genomföras

Åtgärd 1: Verksamhetsprosesserna inom social- och hälsovården förnyas- fokus på klienten

En reform av verksamhetsprocesserna i social- och hälsovården påbörjas. Verksamheterna kopplas ihop till klient- och patientorienterade helheter. De möjligheter som digitaliseringen erbjuder tas i bruk och byråkratin minskas. Klientens och patientens egen aktivitet stöds och det skapas möjlig-het till samanvändning av data. Resurser riktas om för att uppnå kostnadsbesparingar. Behövliga ändringar i lagstiftningen genomförs.

Reformen producerar klient- och patientorienterade multiprofessionella e-tjänster med låg trös-kel. Tjänsterna skräddarsys enligt klienternas och patienternas behov och färdigheter. Med hjälp av en vård- och serviceplan säkerställs rättidig och samordnad vård/service. Klienternas och pati-enternas erfarenheter och feedback beaktas vid utvecklandet och styrningen av tjänsterna.

Genomförandet samordnas genom ett förändringsprogram, som förutsätter brett och förvalt-ningsövergripande samarbete enligt den nationella servicearkitekturen. Spetsprojektet genomförs samordnat tillsammans med regeringsprogrammets digitaliseringsåtgärder.

1. Statsrådet fastställer reformriktlinjerna och förändringsprogrammet, inklusive dess lag-stiftningsplan.

2. Inom social- och hälsovården fastställs en klient- och patientorienterad serviceprocess som utnyttjar digitalisering.

3. En verksamhetsmodell för erfarenhetsexpertis och klienters och patienters deltagande fastställs.

4. De lagstiftningsändringar som nämns i förändringsprogrammet genomförs.

5. Informationssystemplanerna förverkligas (egenvård, mina kanta-sidor, serviceregister, ser-vicesedel).

6. Ett försök med servicesedlar genomförs, så att såväl den administrativa modellen för ser-vicesedlar som informationssystemen för den privata och den offentliga sektorns data prövas i pilotkommunerna.

7. Försök med egenvård och e-tjänster genomförs liksom utvärdering av dem.

8. Ett offentligt servicelöfte fastställs. Riktlinjer för strategiskt viktiga funktioner som omfattas av servicelöftet inom den offentliga social- och hälsovården dras upp. Likaså dras det upp riktlinjer för det mer exakta innehållet i servicelöftet.

 

Tidtabell (mm/åååå) och faser

Fas 1

Planeringen är klar och genomförandet kan börja

12/2015

Fas 2

Statsrådet fastställer reformriktlinjerna och förändringsprogrammet, inklusive dess lagstiftningsplan

1/2016

Fas 3

En klient- och patientorienterad serviceprocess fastställs

En verksamhetsmodell för erfarenhetsexpertis fastställs

Lagstiftningsändringar som stöder e-tjänster genomförs

Informationssystemplanerna förverkligas

2015–


9/2016


12/2017

Fas 4

Det offentliga servicelöftet har fastställts

De övriga försöken har genomförts

Försöket med servicesedlar har genomförts och de ändringar i lagstiftning och informationssystem som det förutsätter har också genomförts

2018

12/2017

12/2018

Fas 5

Den planerade åtgärden har genomförts

12/2018

Satsningar

2016: 2,0 miljoner euro
2017: 6,5 miljoner euro
2018: 6,5 miljoner euro
Sammanlagt: 15,0 miljoner euro

 

Ytterligare information

 

Åtgärd 2: Ändmålsenligt riktande av bosättningsbaserade sociala tryggheten

En utredning av det bosättningsbaserade systemet för social trygghet genomförs. Som ett led i utredningen granskas kostnaderna för och effekterna av invandring samt grunderna för förmåner som betalas ut till utlandet, deras riktande och ändamålsenlighet. Regeringen drar upp riktlinjerna för Finlands strategiska och detaljerade mål för EU-lagstiftningen om social trygghet.

  1. En utredning om grunder för förmånerna utarbetas.
  2. En regeringsproposition lämnas.

Tidtabell (mm/åååå) och faser

Fas 1

Planeringen är klar och genomförandet kan börja

9/2015

Fas 2

Tjänstemannaförutredningen är klar

12/2016

Fas 3

Regeringens riktlinjer och utlåtande begärs om utkastet till RP

9/2017

Fas 4

RP till riksdagen

9/2018

Fas 5

Den planerade åtgärden har genomförts

3/2019

Satsningar

2016: 1,0 miljoner euro
2017: 1,0 miljoner euro

2018: 10,0 miljoner euro
Sammanlagt: 2,0 miljoner euro

Ytterligare information

Åtgärd 3: Ett försök med basinkomst ska genomföras

Man prövar om en basinkomst kan minska inkomstfattigdom, marginalisering, byråkrati i samband med sociala förmåner och beskattning samt sporra till arbetande på ett sätt som är hållbart för den offentliga ekonomin.

Tidtabell (mm/åååå) och faser

Fas 1

Planeringen är klar och genomförandet kan börja

10/2015

Fas 2

En utredning av alternativen för genomförandet av basinkomstförsöket genomförs.

En expertgrupp bereder grunderna för och genomförandet av basinkomstförsöket

2016

Fas 3

Regeringen fattar beslut om innehållet i försöket och en RP lämnas

12/2016

Fas 4

Ett försök 2017–2018 och uppföljning av försöket 2019

 

Fas 5

Den planerade åtgärden har genomförts

12/2019

Satsningar

2016: 0,5 miljoner euro
2017: 9,5 miljoner euro
2018: 10,0 miljoner euro
Sammanlagt: 20,0 miljoner euro

 

 

Ytterligare information

 

Mer information

Meny