FI SV

Avgifter för barnskydd

Den vård av barn och unga som avses i barnskyddslagen är avgiftsfri med undantag för institutionsvård.

Avgift kan däremot tas ut för

  • familjevård,
  • anstaltsvård eller  
  • boendeservice

som ordnas enligt barnskyddslagen i form av stödåtgärd inom öppenvården, placering i vård utom hemmet eller eftervård.

En avgift som debiteras ur ett barns eller en ung persons inkomster får vara år 2016 högst 1857,90 euro per månad. Avgiften får dock inte överstiga utgifterna för produceringen av tjänsten.

Avgift som uppbärs av föräldrarna fördelas mellan dem på basis av deras betalningsförmåga.