Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Program för vägtrafiksäkerhet behövs för att förbättra trafiksäkerheten

Social- och hälsovårdsministeriet
8.3.2019 9.26
Pressmeddelande

En samordningsgrupp för förebyggande av olycksfall i hemmet och på fritiden föreslår att det i Finland snarast bör utarbetas ett program för vägtrafiksäkerhet inklusive mål- och åtgärdsplaner. Dessutom bör statistikföringen av trafikolyckor och klassificeringen av skadors svårighetsgrad ändras. Ställningstagandet har överlämnats till kommunikationsministeriet.

Gruppen motiverar sitt ställningstagande med att trafiksäkerheten i Finland ligger mycket efter den internationella utvecklingen. Bland annat Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsbanken anser att en heltäckande trafiksäkerhetsplan är en väsentlig del av främjandet av trafiksäkerheten.

Både EU och WHO har satt som mål att antalet omkomna i trafiken ska halveras under perioden 2010–2020. I Finland kommer detta mål inte att nås. Under de senaste två åren har nämligen antalet omkomna i vägtrafiken fortfarande legat på 230–240 per år. Orsakerna till detta är flera. Trafikanternas funktionsförmåga försämras till följd av högre ålder, men också på grund av läkemedel och berusningsmedel. Det körs för fort och tas onödiga risker i trafiken.

WHO har redan stakat ut sina nya mål för trafiksäkerheten till 2030. Det första målet är att varje land ska utarbeta en heltäckande, nationell, sektorsövergripande trafiksäkerhetsplan. EU har deltagit aktivt i detta arbete, men EU utarbetar för 2020–2030 även en egen trafiksäkerhetsstrategi, som följer samma linje.

Cykelolyckor kan förebyggas

Riskfaktorer som konstaterats i undersökningar bör beaktas vid planeringen av åtgärder för att förebygga cykelolyckor. Dessa faktorer är alkohol och andra berusningsmedel samt att cykla utan hjälm. Genom att förbättra cykelinfrastrukturen så att den följer nyaste planeringspraxis blir cykling säkrare än i nuläget även om antalet cyklister ökar. Dessutom bör underhållet av trafiklederna förbättras.

Problem i statistikföringen av vägtrafikolyckor i Finland bör rättas till

Endast cirka hälften av antalet allvarliga personskador i vägtrafiken kommer för närvarande till polisens kännedom och blir införda i officiell olycksstatistik. Denna brist kan rättas till genom att polisen och hälso- och sjukvården tar i bruk en gemensam databas för uppföljning av allvarliga personskador. I databasen bör även föras in uppgifter från räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården.

Klassificeringen av skadornas svårighetsgrad i statistiken bör preciseras

I Finland har allvarligt skadade i vägtrafiken statistikförts sedan 2014. Oprecis klassificering av skadornas svårighetsgrad verkar dock leda till en underskattning av antalet svårt skadade i vägtrafiken. En diagnosklassificering skulle kunna utvecklas vid Institutet för hälsa och välfärd, och utvecklingsarbetet bör ske tillsammans med specialistläkare som behandlar skadade patienter.

Åren 1993, 1997, 2001, 2006 och 2012 fattades både ett principbeslut om trafiksäkerheten och utarbetades en trafiksäkerhetsplan i Finland. I det principbeslut om trafiksäkerheten som fattades 2016 låg fokuset på lagstiftningsprojekt, och ingen separat plan upprättades då.

I samordningsgruppen för förebyggande av olycksfall i hemmet och på fritiden ingår representanter för social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, miljöministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Arbetshälsoinstitutet, Finanssiala, UKK-institutet, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT, Invalidförbundet, Finlands Kommunförbund, Olycksutredningscentralen, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Röda Kors samt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63311

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 177

Tillbaka till toppen