Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tieliikenteen turvallisuusohjelma tarvitaan parantamaan liikenneturvallisuutta

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.3.2019 9.26
Tiedote 37/2019

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä esittää, että Suomeen laadittaisiin pikaisesti tieliikenteen turvallisuusohjelma tavoite- ja toimenpidesuunnitelmineen. Lisäksi liikenneonnettomuuksien tilastointi ja vammojen vakavuuden luokittelu pitäisi uudistaa. Kannanotto on toimitettu liikenne- ja viestintäministeriöön.

Ryhmä perustelee kannanottoaan sillä, että liikenneturvallisuus on Suomessa jäänyt pahasti jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Muun muassa Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Maailmanpankki pitävät kattavaa liikenneturvallisuussuunnitelmaa liikenneturvallisuuden edistämisen olennaisena osana.

Sekä EU että WHO ovat asettaneet tavoitteeksi puolittaa liikennekuolemat vuosina 2010–2020. Suomessa tämä vähennystavoite ei ole toteutumassa, sillä parin viime vuoden aikana tieliikenteessä on kuollut edelleen noin 230–240 henkilöä vuosittain. Syitä on useita. Tielläliikkujien toimintakyky heikkenee iän lisääntyessä, mutta myös lääkkeiden ja päihteiden takia. Liikenteessä ajetaan ylinopeutta ja otetaan turhia riskejä.

WHO on jo linjannut uudet liikenneturvallisuustavoitteensa vuoteen 2030. Ensimmäisenä tavoitteena on, että kukin maa laatii kattavan kansallisen monialaisen liikenneturvallisuussuunnitelman. EU on ollut tässä työssä tiiviisti mukana, mutta se laatii myös omaa, samansuuntaista liikenneturvallisuusstrategiaansa vuosille 2020−2030.

Pyöräilyonnettomuuksia voidaan ehkäistä

Tutkimuksissa todetut vammautumisen riskitekijät pitäisi ottaa huomioon pyöräilytapaturmien ehkäisytoimien suunnittelussa. Näitä ovat alkoholi ja muut päihteet sekä pyöräily ilman kypärää. Parantamalla pyöräinfraa uusimpien suunnittelukäytäntöjen mukaiseksi pyöräily olisi nykyistä turvallisempaa myös pyöräilijämäärien kasvaessa. Lisäksi väylien kunnossapitoa ja hoitoa pitää parantaa.

Suomen tieliikenneonnettomuuksien tilastoinnin ongelmat korjattava

Vain noin puolet tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneista tulee tällä hetkellä poliisin tietoon ja päätyy virallisiin onnettomuustilastoihin. Tämä puute voitaisiin korjata ottamalla käyttöön vakavien loukkaantumisten seurantaan tarkoitettu poliisin ja terveydenhuollon yhteinen tietokanta. Siihen pitäisi saada myös pelastustoimen ja ensihoidon tiedot.

Vammojen vakavuusluokitusta tilastoissa tarkennettava

Suomessa on tilastoitu tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneita vuodesta 2014 alkaen. Vammojen vakavuusluokittelun epätarkkuudet näyttäisivät kuitenkin aliarvioivan tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrää. Diagnoosiluokitusta voitaisiin kehittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) ja kehitystyö pitäisi tehdä yhdessä vammapotilaita hoitavien erikoislääkäreiden kanssa.

Vuosina 1993, 1997, 2001, 2006 ja 2012 Suomessa tehtiin sekä liikenneturvallisuuden periaatepäätös että liikenneturvallisuussuunnitelma. Vuonna 2016 liikenneturvallisuuden periaatepäätös keskittyi lainsäädäntöhankkeisiin eikä erillistä suunnitelmaa tehty.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmässä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö, ympäristöministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, TUKES, Työterveyslaitos, Finanssiala, UKK-instituutti, EHYT ry, Invalidiliitto, Suomen Kuntaliitto, Onnettomuustutkintakeskus, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPR, Suomen Uimaopetus- Ja Hengenpelastusliitto Ry.

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, STM, p. 02951 63311

Neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde, STM. p. 02951 63177

Tillbaka till toppen