Hoppa till innehåll
Media

Ändringar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2020 13.29
Pressmeddelande

Flera lag- och förordningsändringar som hänför sig till social-, hälso- och försäkringsområdet träder i kraft i början av år 2021. De största förändringarna har samlats här.

Livslängdskoefficienten fastställd för 2021

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för 2021. Livslängdskoefficienten är 0,94984. Avsikten med livslängdskoefficienten är att i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras anpassa pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensionerna som börjar betalas.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas 2021 eller därefter med 5,016 procent för personer som är födda 1959. 

Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas på grund av arbetsoförmåga och som börjar 2021, med undantag av pensionsdelen för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas. 

Livslängdskoefficienten inverkar dessutom på de familjepensioner, partiella förtida ålderspensioner och arbetslivspensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas nästa år.

Beloppet av de boendeutgifter som beaktas i bostadsbidraget för pensionstagare höjs

De maximala boendeutgifter som beaktas vid beräkning av storleken på bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 0,9 procent vid ingången av 2021. 

Statsrådet utfärdade den 19 november en förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2021. Förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Enligt Folkpensionsanstaltens statistik har hyran för pensionstagare som bor i hyresbostad stigit från september 2019 till september 2020 med i genomsnitt 0,9 procent. Efter höjningen är de maximala boendekostnader som beaktas 6 804–8 433 euro per år beroende på i vilken kommun bostaden ligger.

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp höjs med 0,32 procentenheter

Arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,32 procentenheter år 2021. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie ska vara 1,40 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie uppgår till 0,50 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 169 000 euro. För den överskjutande delen av lönen är arbetslöshetsförsäkringspremien 1,90 procent.

Sjukförsäkringsavgifterna för 2021 har fastställts

Sjukvårdspremien

År 2021 är den försäkrades sjukvårdspremie 0,68 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen. Den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,65 procent. Både sjukvårdspremien och den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster förblir på samma nivå som år 2020. 

Avgifterna för arbetsinkomstförsäkringen

Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är 1,53 procent. Premien är 0,19 procentenheter högre än 2020.

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2021

År 2021 utgör den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare 24,4 procent av lönen, det vill säga avgiften är densamma som den var 2020. Basprocentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och procentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för företagare är nästa år 24,10, medan motsvarande höjda procentsats för personer som fyllt 53–62 år är 25,60. 

Nästa år är procentsatsen för arbetstagares pensionsförsäkringsavgift 7,15, medan den höjda procentsatsen för arbetstagare som fyllt 53–62 år är 8,65. 

Arbetsgivarens genomsnittliga avgift utgör 16,95 procent.

Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2021 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har den 22 oktober fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2021.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2631. Arbetspensionsindexet stiger med cirka 0,5 procent jämfört med år 2020. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. 

Som lönekoefficient fastställdes 1,465.

Förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet är löpande förvärvs- och familjepensioner enligt arbetspensionslagarna för de privata sektorerna och pensionssystemen för de offentliga sektorerna, vissa ersättningar enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst samt avträdelsepensioner och avträdelsestöd.

Inga förändringar i rehabiliteringen för krigsinvaliders makar och änkor och krigsänkor eller i frontunderstödet till frivilliga utländska frontmän

Perioden för anstaltsrehabiliteringen för krigsinvaliders makar och änkor och krigsänkor är högst två veckor, och dagrehabiliteringsperioden högts 15 dagar. Öppenvårdsrehabiliteringen innefattar en serie på högst 15 vårdtillfällen och vårdseriens maximiavgift förblir 1050 euro per person. Maximipriset för öppen rehabilitering som ges i hemmet förblir 1575 euro per rehabiliteringsklient.

Beloppet av det frontunderstöd som beviljas som engångsbetalning till utländska frontmän förblir 2 000 euro.

Ersättning av resekostnader fortsätter inom studerandehälsovården

Ersättning av resekostnaderna för högskolestuderandes resor till studerandehälsovård förbättrar studerandenas möjligheter att använda sjukvårdstjänster inom studerandehälsovården i stället för till exempel kommunala hälsovårdstjänster.

FPA ordnar studerandehälsovården för högskolestuderande 

Ordnandet av studerandehälsovårdstjänsterna ändras från och med den 1 januari 2021 när lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft. I och med den nya lagen förenhetligas studerandehälsovårdstjänsterna för yrkeshögskole- och universitetsstuderande i hela landet. Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar studerandehälsovården för högskolestuderande och Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar tjänsterna i hela landet.

Ändringar i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte från och med den 1 januari 2021

I lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte har gjorts ändringar i syfte att stärka klientens rätt till socialvård av god kvalitet. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2021. Avsikten med ändringarna har varit att säkerställa att de personer som har varit arbetslösa under en lång tid och som behöver stöd via socialvården under serviceprocessen erbjuds rehabiliterande arbetsverksamhet.

Personaldimensionering i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre

Vid ingången av 2021 ska personaldimensioneringen vara minst 0,55 anställda per klient. Den lagstadgade minimidimensioneringen gäller både de offentliga och de privata tjänsterna. Dimensioneringen ska vara högre när klienternas funktionsförmåga och servicebehov samt tryggandet av servicekvaliteten förutsätter det. 

Ändringarna i kemikalielagen stärker e-tjänsten

Regeringen föreslår ändringar i kemikalielagen. Ändringarna stärker bland annat e-tjänsten och Giftinformationscentralens befogenhet.

Antalet timmar vikariehjälp för renskötare ändras temporär

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 17 december maximikvantiteten vikariehjälp som ersätts för renskötare under 2021. Maximiantalet vikariehjälpstimmar som ersätts under 2021 är 180 timmar per renskötare.

Tillbaka till toppen