Hoppa till innehåll
Media

Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2021 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 14.01
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har den 22 oktober fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2021.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2631. Arbetspensionsindexet stiger med cirka 0,5 procent jämfört med år 2020. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.

Som lönekoefficient fastställdes 1,465. Jämfört med år 2020 stiger lönekoefficienten cirka 1,3 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den framtida pensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.

Förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet är löpande förvärvs- och familjepensioner enligt arbetspensionslagarna för de privata sektorerna och pensionssystemen för de offentliga sektorerna, vissa ersättningar enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst samt avträdelsepensioner och avträdelsestöd.

Enligt arbetspensionsindexet justeras också bland annat rehabiliteringspenning som löper över årsskiftet enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner (med undantag för den rehabiliteringspenning till pensionstagare som det föreskrivs om i 34 §), periodisk ersättning enligt statstjänstemannalagen, löpande förmåner enligt trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring, löpande pensioner enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och vissa andra ersättningar, såsom fortlöpande menersättning.

När arbetspensionen beräknas justeras med lönekoefficienten de inkomster som ligger till grund för pensionen och de inkomstgränser som anges i arbetspensionslagarna till nivån vid beräkningstidpunkten. Vid beräkningen av annan pension som betalas ut efter partiell förtida ålderspension eller av den senare andelen av partiell förtida ålderspension justeras dessutom den ännu obeviljade pensionsandelen av grunden för den partiella förtida ålderspensionen med lönekoefficienten till nivån för det år när pensionen börjar löpa.

Lönekoefficienten används för att fastställa minimibeloppet av stödet för närståendevård och arvodet enligt familjevårdslagen, för att justera de lönebeloppsgränser som reglerar graderingen av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier och den nedre gränsen för arbetsgivares skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie samt i undantagsfall också för att fastställa den lön som ligger till grund för arbetslöshetsdagpenningen.

Med lönekoefficienten justeras också den kalkylerade inkomsten enligt lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier. Även beloppen enligt bland annat lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag samt lagen om olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, såsom minimibeloppet av årsarbetsinkomsten för ersättningarna och grundbeloppet för menersättning, justeras årligen med lönekoefficienten.

Lönekoefficienten används också vid fastställandet av den årsarbetsinkomst som ligger till grund för ersättningen för inkomstbortfall och familjepension. Också den nedre gränsen i euro för försäkringsskyldigheten justeras årligen med lönekoefficienten. Lönekoefficienten används också vid fastställandet av ersättningar för inkomstbortfall och förlust av underhåll enligt trafikförsäkringslagen, patientförsäkringslagen och miljöförsäkringslagen. Justering med lönekoefficienten tillämpas också när föräldradagpenningen bestäms på grundval av den arbetsinkomst eller årsinkomst som legat till grund för en föregående föräldradagpenning.

Mer information:

Tom Strandström, specialsakkunnig, tfn 0295 163430, [email protected]

Tillbaka till toppen