Den nordiska välfärdsmodellen synliggörs

Befolkningens åldrande, förändringar i ekonomin och arbetslivet samt världspolitiska kriser medför nya utmaningar för välfärdsstaten. Inom projektet ”Norden 2020”, som genomförs gemensamt av tre ministerier, söks nya sektorsöverskridande lösningar och verksamhetsmodeller för att välfärden och jämställdheten i samhället ska bevaras i den förändrade situationen. 

Social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet genomför tillsammans projektet "Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020 – Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete". Prioritetsprojektet inleddes under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016 och pågick fram till utgången av 2018.

Mot ett starkare nordiskt samarbete inom välfärdspolitiken

Teman för projektet Norden 2020 är välfärd, mångfald, jämlikhet, jämställdhet, nordisk forsknings- och innovationsverksamhet och kulturellt hållbar utveckling. I synnerhet barns och ungas perspektiv beaktas vid planeringen av evenemang kring de olika temana.

Målet med projektet är att analysera och ta fram nya lösningar för utveckling av välfärden och jämställdheten i samhället i de nordiska länderna. Ett mål med projektet är också att stärka det nordiska välfärdspolitiska samarbetet och utbyte av information mellan olika aktörer.
I projektet använder man sig av det kunnande som finns vid nordiska expertinstitut.

Den totala budgeten för prioriteringsprojektet för 2016–2018 är 900 000 euro. Nordiska ministerrådet svarar för finansieringen av projektet.

Detta har genomförts under projektet

Mer information

Kirsi-Marja Lehtelä, specialplanerare, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 6879
Mia Mäkinen, projektplanerare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3075

 

In Quest for Sustainable Europe The Economy of Wellbeing