Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ta det lugnt! - Hantering av brådska förebygger olyckor

Social- och hälsovårdsministeriet
11.11.2015 8.52
Pressmeddelande

Temat för Olycksfallsdagen som ordnas fredagen den 13 november är brådska.

När man har bråttom försämras uppmärksamheten och risken för olyckor ökar. Det går dock att förebygga olycksfall som förorsakas av brådska: Reservera tid. Identifiera och eliminera farliga ställen. Se till att förbindelselederna är tillgängliga och belysningen tillräcklig.

Brådska är den mest betydande faktorn som orsakar psykisk belastning i arbetet, och många olycksfall i arbetet inträffar när man har bråttom. Brådska, hård arbetstakt och stor arbetsbörda ökar stressen i arbetet.

Brådska får ofta tråkiga konsekvenser

Olycksfall hemma och på fritiden orsakar över 80 procent av sjukfrånvarodagarna. Skadorna orsakar förtidspensioneringar och stora kostnader för sjukvård.

Största delen av olycksfallen inträffar i den vardagliga miljön, hemma, på motionsspåret, i samband med fritidsaktiviteter. Typiska olyckor är att man ramlar, halkar eller faller. I bakgrunden till olyckor finns ofta ett mänskligt misstag.

I Finland dör årligen cirka 2 500 personer i olycksfall. Olycksfallen som dödsorsak är det mest betydande skälet till förlust av friska levnadsår fram till sena medelåldern. Olycksfallsdödligheten i Finland är fjärde högst bland de europeiska länderna.

Inom den specialiserade sjukvården vårdas fler patienter på grund av olyckor än av någon annan orsak. För varje allvarlig olycka händer det ett flerfaldigt antal lindrigare olycksfall - över en miljon olycksfall per år även i Finland. Olycksfallen orsakar kostnader i miljardklassen.

Samarbetspartner

Olycksfallsdagen ordnas i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, kommunikationsministeriet, Finlands Röda Kors, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, Finanssialan Keskusliitto-Finansbranschens Centralförbund, Arbetarskyddscentralen, Trafikskyddet, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Försvarsmakten, Polisstyrelsen, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK, Olycksutredningscentralen, Trafiksäkerhetsverket Trafi och Finlands kommunförbund.

Testa din brådskanivå

Läs mer om brådska

Mer information

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, ordförande för olycksfallssamarbetsgruppen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 177

Kerttuli Harjanne, sakkunnig, Arbetarskyddscentralen, [email protected]

Tillbaka till toppen