Hoppa till innehåll
Media

Ändringar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 13.43 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 10.00
Pressmeddelande 414/2021

Flera lag- och förordningsändringar som hänför sig till social-, hälso- och försäkringsområdet träder i kraft i början av år 2022. De största förändringarna har samlats här.

Livslängdskoefficienten fastställd för 2022

Livslängdskoefficienten är 0,94659.

Gränsen för de boendeutgifter som beaktas i bostadsbidraget för pensionstagare höjs

De maximala boendeutgifter som beaktas vid beräkningen av storleken på bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 2,1 procent vid ingången av 2022.

Det totala beloppet av arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,2 procent 

Det totala beloppet av arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,2 procent år 2022. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,50 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,50 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 197 500 euro. För den del som överstiger detta lönebelopp är premien 2,05 procent av lönen.

Sjukförsäkringsavgifterna för 2022 

Sjukförsäkringsavgifterna
År 2022 är den försäkrades sjukvårdsavgift 0,53 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen. Den avgift som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,50 procent. 

Avgifterna för arbetsinkomstförsäkringen
Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är 1,34 procent. Avgiften är 0,19 procentenheter högre än år 2021.

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022

År 2022 utgör den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare 24,85 procent av lönen.

Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för 2022

Arbetspensionsindexet är nästa år 2691. Som lönekoefficient fastställdes 1,501.

För militärunderstödet ett skyddat belopp på 300 euro

Från den 1 januari 2022 tillämpas ett skyddat belopp på 300 euro vid beviljande av militärunderstöd. 

Inga förändringar i rehabiliteringen för krigsinvaliders makar eller för änkor och krigsänkor eller i frontunderstödet till frivilliga utländska frontmän 

Perioden för anstaltsrehabiliteringen för krigsinvaliders makar och för änkor och krigsänkor är högst två veckor, och dagrehabiliteringsperioden högts 15 dagar. Öppenvårdsrehabiliteringen innefattar en serie på högst 15 vårdbesök och vårdseriens maximiavgift förblir 1050 euro per person. Maximipriset för öppen rehabilitering som ges i hemmet förblir 1575 euro per rehabiliteringsklient.

Beloppet av det frontunderstöd som beviljas som engångsbetalning till utländska frontmän förblir 2 000 euro. 

Maximikvantiteten avbytarservice för pälsdjursuppfödare och vikariehjälp för renskötare på samma nivå 2022

Under 2022 är maximikvantiteten semester för pälsdjursuppfödare 18 dagar och det maximala antalet timmar extraledighet 120 timmar per pälsdjursuppfödare. Maximiantalet vikariehjälpstimmar som ersätts för renskötare under 2022 är 200 timmar per renskötare.

Förordningen om screening har ändrats - cancerscreeningarna utvidgas

Screeningen för tarmcancer tas i bruk stegvis i hela landet för alla i åldern 56–74 år. Screeningen görs med två års mellanrum.

År 2022 börjar den riksomfattande screeningen för tarmcancer för alla män och kvinnor i åldern 60–68. Screeningen utvidgas stegvis enligt åldersgrupp så att den år 2031 omfattar alla i åldern 56–74 år.

Genom ändringen av förordningen utvidgas också screeningarna för livmoderhalscancer till åldern 30–65 år. Screeningarna har hittills slutat efter 60 års ålder i de flesta kommuner. Genom den riksomfattande förordningen erbjuds screeningen till alla kvinnor i åldern 65 år oberoende av vilken kommun de bor i.

Maximibeloppet och inkomstgränserna för klientavgifterna inom social- och hälsovården stiger något 2022

De belopp som justerats med folkpensionsindexet höjs med cirka 1,36 procent och de belopp som justerats med arbetspensionsindexet med cirka 1,78 procent. Klientavgifternas högsta möjliga belopp och eurobeloppen för avgifterna under avgiftstaket stiger något. Minimibeloppen i fråga om de inkomstbundna avgifterna som är avsedda för personligt bruk och inkomstgränserna för avgifter för hemvård höjs, vilket sänker avgifterna.

Vid ingången av 2022 ska i avgiftstaket för hälso- och sjukvården inkluderas mer avgifter än tidigare, bl.a. avgifter för mun- och tandvård och avgifter för tillfällig hemsjukvård. Eurobeloppet för avgiftstaket är 692 euro per kalenderår.

Högst 35 barn per socialarbetare inom barnskyddet 

Minimidimensioneringen av personalen inom barnskyddets sociala arbete införs stegvis från den 1 januari 2022. En socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ska få ansvara för högst 35 barn år 2022 och 2023, och för högst 30 barn från och med år 2024.

Tillbaka till toppen