Hoppa till innehåll
Media

Maximibeloppet och inkomstgränserna för klientavgifterna inom social- och hälsovården stiger något 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2021 15.02
Pressmeddelande

Indexjusteringar har gjorts i de klientavgifter som tas ut för kommunala social- och hälsovårdstjänster. De maximala beloppen i euro i lagen och förordningen justeras vartannat år i enlighet med förändringen i folkpensionsindex och arbetspensionsindex. De indexjusterade beloppen träder i kraft den 1 januari 2022.

De belopp som justerats med folkpensionsindexet höjs med cirka 1,36 procent och de belopp som justerats med arbetspensionsindexet med cirka 1,78 procent. Klientavgifternas högsta möjliga belopp och eurobeloppen för avgifterna under avgiftstaket stiger något. Minimibeloppen i fråga om de inkomstbundna avgifterna som är avsedda för personligt bruk och inkomstgränserna för avgifter för hemvård höjs, vilket sänker avgifterna.

Vid ingången av 2022 ska i avgiftstaket för hälso- och sjukvården inkluderas mer avgifter än tidigare, bl.a. avgifter för mun- och tandvård och avgifter för tillfällig hemsjukvård. Eurobeloppet för avgiftstaket är 692 euro per kalenderår. När avgiftstaket har nåtts, är de tjänster som räknas in i avgiftstaket i regel avgiftsfria för klienten till utgången av kalenderåret i fråga.

I klientavgiftslagen och klientavgiftsförordningen föreskrivs det om det maximibelopp som får tas ut för en tjänst. Kommunen har prövningsrätt i fråga om uttagandet av klientavgifter och storleken på avgifterna inom ramen för maximiavgifterna. Kommunen har rätt att ta ut lägre avgifter än de maximiavgifter som anges i lagen.

I den bifogade tabellen anges klientavgifternas maximala belopp i euro före och efter indexjusteringen.

Ytterligare information

Marjo Kekki, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 163 253
Pirjo Kainulainen, regeringsråd, [email protected], tfn 0295 163 092

Tillbaka till toppen