Hyppää sisältöön
Media

Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 13.43
Tiedote 414/2021

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2022 alussa voimaan useita sosiaali-, terveys- ja vakuutusalan säädösmuutoksia. Tähän koosteeseen on kerätty niistä merkittävimmät.

Elinaikakerroin vuonna 2022

Elinaikakerroin on 0,94659. Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1960 syntyneiden vuonna 2022 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 5,341 prosenttia. 

Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2022 alkavan työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta. 

Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa ensi vuonna myönnettäviin työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin, osittaisiin varhennettuihin vanhuuseläkkeisiin ja työuraeläkkeisiin.

Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttäviä asumismenoja korotetaan

Eläkkeensaajan asumistuen määrään hyväksyttäviä asumismenojen enimmäismääriä korotetaan 2,1 prosenttia vuoden 2022 alusta.

Kansaneläkeindeksin pisteluku vuodelle 2022 nousee 2,1 prosenttia. Asumismenojen hyväksyttäviä enimmäismääriä korotetaan kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti eli 2,1 prosenttia. Korotuksen jälkeen asumismenojen hyväksyttävät enimmäismäärät ovat asuinkunnasta riippuen 6949 - 8613 euroa vuodessa.

Asumismenoina huomioitavien erillisten vesi- ja kunnossapitokustannusten määrät nousevat. Vesikustannuksena huomioidaan ensi vuonna 30,05 euroa kuukaudessa. Kunnossapitokustannuksena huomioidaan 44,37 euroa kuukaudessa. Lämmityskustannusten määrä pysyy vuoden 2021 tasolla ollen 1,32-1,60 euroa kuukaudessa neliömetriä kohden.

Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää korotetaan 0,2 prosenttiyksiköllä

Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää korotetaan 0,2 prosentilla vuonna 2022. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,05 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,74 prosenttia palkasta ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,50 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta maksu on 1,18 prosenttia palkasta.

Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,49 prosenttia palkasta.

Omavastuumaksun palkkasummarajoja muutetaan siten, että täysimääräinen omavastuumaksu peritään yrityksiltä, joiden palkkasumma on vähintään 35 160 000 euroa. Omavastuumaksua ei peritä yrityksiltä, joiden palkkasumma on enintään 2 197 500 euroa.

Vuoden 2022 sairausvakuutusmaksut 

Sairaanhoitomaksut
Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,53 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2022. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,50 prosenttia. 

Työtulovakuutuksen maksut
Työantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 prosenttia. 

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,18 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 15 128 euroa. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 15 128 euron, päivärahamaksua ei peritä.
 
Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,14 prosenttia vuonna 2022. 

Työeläkevakuutusmaksut vuonna 2022

Vuonna 2022 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,85 prosenttia palkasta. 

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti ovat ensi vuonna 24,10 prosenttia ja 53-62 -vuotiaiden korotettu maksu 25,60 prosenttia. 

Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 prosenttia ja 53-62 -vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu 8,65 prosenttia. Työnantajan keskimääräinen maksu vuonna 2022 on 17,4 prosenttia. 

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuonna 2022

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2691. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,501. 

Sotilasavustukseen 300 euron suojaosa

Sotilasavustukseen lisätään 1.1.2022 alkaen 300 euron suojaosa. 

Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutus sekä ulkomaalaisten vapaaehtoisten rintama-avustus vuonna 2022 

Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien laitoskuntoutuksen pituus on enintään kaksi viikkoa ja päiväkuntoutusjakson pituus enintään 15 päivää. Avokuntoutus voi käsittää enintään 15 hoitokerran sarjan ja hoitosarjan enimmäishinta pysyy 1050 eurossa kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishinta pysyy 1575 eurossa kuntoutettavaa kohti.

Kertasuorituksena ulkomaalaisille myönnettävän rintama-avustuksen määrä pysyy 2000 eurossa. 

Turkistuottajien lomituspalvelujen ja poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärät vuonna 2022

Vuoden 2022 aikana turkistuottajille järjestettävien vuosilomapäivien enimmäismäärä on 18 päivää ja lisävapaatuntien enimmäismäärä on 120 tuntia turkistuottajaa kohti. Poronhoitajien osalta vuoden 2022 aikana korvattavien sijaisaputuntien enimmäismäärä on puolestaan 200 sijaisaputuntia poronhoitajaa kohti.

Turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismäärät sekä poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärä säilyvät vuonna 2022 samoina kuin vuonna 2021.

Muutos seulonta-asetukseen: syöpäseulontoja laajennetaan

Suolistosyövän seulonta otetaan käyttöön asteittain valtakunnallisesti kaikille 56-74-vuotiaille. Seulonta toteutetaan kahden vuoden välein. Samalla laajennetaan kohdunkaulansyövän seulontoja 30-65-vuotiaisiin. Nyt seulonnat ovat päättyneet 60-vuotiaiden ikäryhmään useimmissa kunnissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät ja tulorajat vuonna 2022

Kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin tulee noin 1,36 prosentin korotus ja työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin noin 1,78 prosentin korotus. Asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä maksukaton euromäärä hieman nousevat. Tulosidonnaisia maksuja koskevia vähimmäiskäyttövaroja sekä kotihoidon maksujen tulorajoja nostetaan, mikä alentaa maksuja.
Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukattoon lasketaan mukaan aiempaa enemmän maksuja, muun muassa suun terveydenhuollon maksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut.

Yhden lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuulle enintään 35 lasta vuonna 2022

Vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojelun sosiaalityöhön tulee voimaan asteittain 1.1.2022. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla asiakkaana enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 alkaen.

Sivun alkuun