FI SV EN

Den nordiska välfärdsmodellen synliggörs

Människan är ett centralt ämne under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016. Temat behandlas mångsidigt även i ett gemensamt projekt för tre ministerier. I det treåriga projektet söker man efter nya lösningar och verksamhetsmodeller för att bevara välfärden och jämställdheten i en situation där befolkningens åldrande samt förändringarna på den ekonomiska marknaden och arbetsmarknaden skapar utmaningar.

Projektet ”Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020 – Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete” (2016–2018) genomförs i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Starkare nordiskt samarbete inom välfärdspolitik

Målet är att skapa en gemensam syn på politisk nivå om hur man även i fortsättningen säkerställer ett nordiskt mervärde i sakkunnigarbetet. Dessutom stärks det nordiska välfärdspolitiska samarbetet och utbytet av information. Projektets teman är välfärd, mångsidighet, likabehandling, jämställdhet mellan könen och en kulturellt hållbar utveckling. Ett särskilt prioriterat område är barn och unga.

I projektet använder man kunnandet i de nordiska sakkunniginstituten NVC, NIKK och NIVA och förenar det med andra nordiska aktörers, så som NordForsks kunnande.

Den totala budgeten för prioritetsprojektet för åren 2016 - 2018 är 900 000 euro. Nordiska ministerrådet svarar för finansieringen av projektet.

Mer information

Specialplanerare Kirsi-Marja Lehtelä, Institutet för hälsa och välfärd tfn 029 524 6879

Mer information