FI SV EN

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta

Terveystietojen käyttö tabletillaSosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta mahdollistaa ajantasaisen tiedon ja nykyaikaiset työvälineet kansalaiselle, ammattilaiselle sekä johdolle arvioinnin ja päätöksenteon tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt yhdessä sidosryhmien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnalle vuoteen 2020 ulottuvan strategian.

Strategiaa toimeenpannaan kokonaisarkkitehtuurin avulla

Strategian toimeenpanon tukena ja siinä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi on käytetty kokonaisarkkitehtuurimenetelmää. Tätä varten ministeriö on asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuriryhmän vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden suunnittelusta ja ohjaamaan toteutusta.

Sote-kokonaisarkkitehtuurityön toimintamalli koostuu viidestä työryhmästä:

  1. SOTE KA pääryhmä, pj. Jari Porrasmaa
  2. Asiakas- ja potilastiedon ensisijaisen käytön alatyöryhmä, pj. Anna Kärkkäinen
  3. Asiakas- ja potilastiedon toissijaisen käytön alatyöryhmä, pj. Mikko Huovila
  4. Kansalaisen asioinnin ja omahoidon alatyöryhmä, pj, Teemupekka Virtanen
  5. Yksilöllistetyn lääkehoidon alatyöryhmä, pj. Satu Tissari

Kaikkien ryhmien sihteerinä toimii Riikka Vuokko.  

Kokonaisarkkitehtuurityö tukee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa säätelevien lakien valmistelua ja toimeenpanoa. Osana sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa kokonaisarkkitehtuuri ohjaa yhteentoimivuuden kehittämistä valtakunnallisella tasolla ja edistää osaltaan kehityshankkeiden priorisointia ja toteutusta. 

Tiedonhallinnasta säädetään useissa laeissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta ja tiedonhallinnasta säädetään useissa laeissa ja asetuksissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut määräyksiä ja ohjeita tiedonhallinnan yhdenmukaisuudesta.

Kansallisten toimijoiden työnjako

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan strategisesta ohjauksesta, lainsäädännöstä sekä kansainvälisestä ja poikkihallinnollisesta yhteistyöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on operatiivinen hankehallinta, rahoitusohjaus, Kanta-yhteensopivuuteen liittyvät vaatimusmäärittelyt, koodistopalvelut sekä toiminnalliset määrittelyt ja prosessien mukaiset tietosisällöt.

Kela vastaa Kanta-palveluiden rakentamisesta, testauksesta ja ylläpidosta.

Valvira ylläpitää sote-ammattihenkilörekisteriä ja sen tietoihin perustuvaa rooli- ja attribuuttitietopalvelua.

Väestörekisterikeskus ylläpitää terveydenhuollon varmennepalveluita ja myöntää terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit.

Neuvottelukunta edistää sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutusta.

SoteDigi vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä.

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana tuottaa ja tarjoaa maakunnille digitalisaation asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkii tarvittavia ratkaisuja markkinoilta ja yhteistyökumppaneilta.

Digipalveluja kehitetään koko ajan

Digitalisaatio on tärkeä väline sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. ICT-ratkaisut ja digitalisaatio ovat välineitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden paremmalle palvelulle sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Sähköisillä palveluilla voidaan myös tukea kansalaisten mahdollisuuksia itse ylläpitää toimintakykyään ja terveyttään. 

Sote-uudistukseen liittyvä valinnanvapaus edellyttää uusia valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita esimerkiksi asiakkaiden valintojen ja tuottajien kanssa tehtyjen sopimusten tietojen ylläpitoon.

Palveluja on kehitetty muun muassa hallituksen muutosohjelmissa.

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut ovat käytössä koko maassa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on otettu käyttöön valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Kanta-palvelut on tarkoitettu palvelemaan kansalaisia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kanta-palveluihin kuuluvat tällä hetkellä sähköinen lääkemääräys, potilastiedon arkisto ja mahdollisuus katsoa omia terveystietojaan netin kautta (Omakanta). Myös sosiaalihuollossa on aloitettu asiakastiedon arkiston käyttöönotto.

Palveluiden sisällöt laajenevat vaiheittain muun muassa suun terveydenhuollon palveluihin sekä kansalaisille tarkoitettuun omatietovarantoon.

 

Lisätietoja