Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen

Terveystietojen käyttö tabletillaSosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta mahdollistaa ajantasaisen tiedon ja nykyaikaiset työvälineet kansalaiselle, ammattilaiselle sekä johdolle arvioinnin ja päätöksenteon tueksi.

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan organisaatioiden päätöksentekoa parhaan mahdollisen tiedon pohjalta. Kansalaiselle tämä näkyy paremmin toimivina ja tehokkaampina palveluina ja hoitona.

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt yhdessä sidosryhmien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnalle vuoteen 2020 ulottuvan strategian.

Strategiaa toimeenpannaan kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuriryhmä vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden suunnittelusta ja ohjaa toteutusta.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnistetty hankeohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä yhtenäinen laki, joka sisältää tietosuojaa, asiakirjojen käsittelyä, valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita sekä tiedonhallinnan ohjausta koskevat säädökset. 

Maakuntien tiedolla johtamisen, ICT-valmistelun sekä viranomaisten keskinäisen koordinaation ja paremman tiedon saannin varmistamiseksi STM on käynnistänyt Toivo-ohjelman (sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano).

Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnissä yksilöllistetyn lääketieteen hanke, jossa valmistellaan genomilakia ja biopankkilain kokonaisuudistusta sekä edistetään osaamiskeskittymien kuten genomikeskuksen, kansallisen syöpäkeskuksen,  kansallisen neurokeskuksen, biopankkien toiminnan kehittämistä.

Mittareita kansalliseen ohjaukseen (KUVA-mittaristo)

KUVA-mittaristo on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kansalliseen ja alueelliseen ohjaukseen ja arviointiin. KUVA-mittareita käytetään muun muassa THL:n arviointiraporteissa.

Mittarit on tarkoitettu väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilan kuvaamiseen, palvelujen tarpeen arviointiin sekä palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen.

Mittareiden ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmä (KUVA-ryhmä).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy lisätietoa KUVA-mittareista sekä ohjeet palautteenantoon.

Sotkanet-tietokannassa on KUVA-mittarit ja muita sosiaali- ja terveydenhuollon mittareita.

KUVA-mittaristoa voi tarkastella myös Tietoikkuna-palvelussa.

Tiedolla johtamisen arviointimalli

Sote-alan toimijoiden käyttöön on luotu työkalu, jonka avulla voi arvioida tiedolla johtamisen käytäntöjä omassa organisaatiossaan. Tarkoituksena on tunnistaa nykytilanne ja sopia sen pohjalta jatkoaskelista.

Työkalu sisältää kysymyspatteriston, jonka avulla voi hahmottaa tiedolla johtamisen erilaisia näkökulmia.

Tietojen hallinta ja käyttö

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja käytetään ensisijaisesti asiakkaan tai potilaan palveluissa ja hoidossa. Asiakastiedot ovat arkaluonteista aineistoa ja niiden käytöstä säädetään tarkasti laeissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja sekä muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä henkilötietoja voidaan käyttää muussakin kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu. Tällöin puhutaan tietojen toissijaisesta käytöstä.

Tiedonhallinnasta säädetään useissa laeissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta ja tiedonhallinnasta säädetään useissa laeissa ja asetuksissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut määräyksiä ja ohjeita tiedonhallinnan yhdenmukaisuudesta.

Kansallisten toimijoiden työnjako

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan strategisesta ohjauksesta, lainsäädännöstä sekä kansainvälisestä ja poikkihallinnollisesta yhteistyöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on operatiivinen hankehallinta, rahoitusohjaus, Kanta-yhteensopivuuteen liittyvät vaatimusmäärittelyt, koodistopalvelut sekä toiminnalliset määrittelyt ja prosessien mukaiset tietosisällöt.

Kela vastaa Kanta-palveluiden rakentamisesta, testauksesta ja ylläpidosta.

Valvira ylläpitää sote-ammattihenkilörekisteriä ja sen tietoihin perustuvaa rooli- ja attribuuttitietopalvelua.

Digi- ja väestövirasto ylläpitää terveydenhuollon varmennepalveluita ja myöntää terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit.

Neuvottelukunta edistää sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutusta.

SoteDigi ja Vimana yhdistetään 1.2.2020 valtakunnalliseksi yhtiöksi. Yhtiöiden tehtäväkuvaa kehitetään uuden hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Jatkossa SoteDigin erityistehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja.

Lisäksi erityistehtävänä on tukea viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen hyödyntämistä sekä edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteentoimivuutta. 

Digipalveluja kehitetään koko ajan

Digitalisaatio on tärkeä väline sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa. ICT-ratkaisut ja digitalisaatio ovat välineitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden paremmalle palvelulle sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Sähköisillä palveluilla voidaan myös tukea kansalaisten mahdollisuuksia itse ylläpitää toimintakykyään ja terveyttään. 

Palveluja on kehitetty muun muassa hallituksen muutosohjelmissa.

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut ovat käytössä koko maassa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on otettu käyttöön valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut. Kanta-palvelut on tarkoitettu palvelemaan kansalaisia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kanta-palveluihin kuuluvat tällä hetkellä sähköinen lääkemääräys, potilastiedon arkisto ja mahdollisuus katsoa omia terveystietojaan netin kautta (Omakanta). Myös sosiaalihuollossa on aloitettu asiakastiedon arkiston käyttöönotto.

Palveluiden sisällöt laajenevat vaiheittain muun muassa suun terveydenhuollon palveluihin sekä kansalaisille tarkoitettuun omatietovarantoon.

Digitaalisia terveyspalveluja kehitetään myös EU-maiden välillä. 

Lisätietoja

Minna Saario, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI 0295163146