Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjaus

Terveystietojen käyttö tabletillaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa toimialansa tiedonhallinnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä merkittävien valtakunnallisten hankkeiden rahoituksesta. Ministeriö päivittää vuosittain valtakunnallisen tiedonhallinnan kehittämispolut ja ohjaa niiden toimeenpanoa yhdessä alueellisten toimijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta tarkoittaa käytännössä muun muassa digitaalisia asiointi- ja omahoitopalveluja, jotka toimivat hyvin yhteen ja joissa esimerkiksi asiakas- ja potilastiedot liikkuvat sujuvasti palvelusta toiseen. Lisäksi se tarkoittaa tietoon perustuvaa johtamista. 

Ministeriö antaa hyvinvointialueille tiedonhallintaa koskevat strategiset tavoitteet, käy vuosittaiset neuvottelut kunkin alueen kanssa sekä hyväksyy alueiden laaja-alaiset tietojärjestelmähankinnat osana hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa. Lisäksi ministeriö ohjaa hallinnonalansa laitoksia osana normaalia tulosohjausta sekä tietyissä erityistapauksissa hankesopimusten puitteissa.

Valtakunnallisen ohjauksen tavoitteena on edistää digitalisaatiota, digitaalista turvallisuutta sekä vaikuttavaa johtamista. Ohjauksen keinoja ovat: 1) säädösvalmistelu, 2) kehittämisen rahoittaminen sekä 3) yhteistyö ja vuoropuhelu eri toimijoiden kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä tiedonhallinnan ohjaustoiminto on sijoitettu ohjausosastolle, digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikköön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan muut keskeiset toimijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisen käsittelyn ja siihen liittyvän tiedonhallinnan sekä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen (Kanta-palvelut) ja yhteisten hallinnonalakohtaisten tietovarantojen käytön ja toteuttamisen suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta. 

Laitoksen tehtäviin kuuluu myös hyvinvointialueiden vuosittainen arviointi sekä rekisterien ylläpito ja tilastoviranomaisena toimiminen. 

THL:llä on valtuudet antaa toimijoita koskevia määräyksiä, jotka voivat koskea muun muassa asiakas- ja potilastietoja ja niiden kirjaamista sekä asiakastietojen käsittelyssä käytettäviä tietojärjestelmiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteydessä toimii itsenäinen sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata, joka myöntää sote-tietojen toissijaisen käytön piiriin kuuluvia lupia sekä valvoo myöntämiinsä lupiin liittyvien ehtojen noudattamista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ylläpitää julkista rekisteriä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä ja hyvinvointisovelluksista sekä valvoo, että asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat vaatimusten mukaisia.

Lisäksi Valvira ylläpitää rekistereitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja heidän ammatinharjoittamisoikeuksistaan (rooli- ja attribuuttitietopalvelu).

Fimea

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo lääkealaa ja valvoo sen turvallisuutta. 

Kela

Kela vastaa Kanta-palvelujen toteuttamisesta ja niihin tallennettujen tietojen tietoturvallisuudesta. Kanta-palvelut sisältävät Omakanta-palvelun, reseptikeskuksen sekä potilastiedon ja sosiaalihuollon asiakastietojen valtakunnalliset tietovarannot.

DigiFinland Oy

DigiFinland Oy:n on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka erityistehtävänä on kehittää ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia palveluja ja niiden käyttöönottoa sekä viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin palvelujen hyödyntämistä. Lisäksi yhtiö edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteentoimivuutta, tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tulevaisuuden digitalisaatiota.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan näkökulmasta yhtiön roolina on toimia valtion ja hyvinvointialueiden välissä, käydä vuoropuhelua ja tunnistaa valtakunnallisesti merkittäviä yhteisen kehittämisen kohteita. Nykytilanteessa yhtiö kehittää ja ylläpitää useita sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation kannalta keskeisiä palveluja, joista tunnetuimpia ovat Omaolo ja Päivystysapu 116 117.

Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä sekä tähän liittyvästä tiedonhallinnasta, pois lukien sellaiset vastuut, jotka on laissa säädetty kansallisen viranomaisen tehtäväksi. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoja ja tiedonhallintaa koskeva keskeinen lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjauksen kannalta keskeisiä lakeja ovat:

Lisätietoja

Aleksi Yrttiaho, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Puhelin:0295163631   Sähköpostiosoite: