Lääkehoito ja lääkehuolto

Lääkehuolto on kiinteä osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Lääkehuollon kehittämisen ja lääkehoitoa koskevan lainsäädännön tavoitteena on taata vaikuttava, turvallinen, laadukas, yhdenvertainen ja taloudellinen lääkehoito kaikille sitä tarvitseville. Tämä on niin sanottua rationaalista lääkehoitoa. Hyvä lääkkeiden saatavuus ja saavutettavuus lääkejakelussa turvataan kaikissa olosuhteissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lääkehuollon kehittämisestä ja lääkkeitä koskevan lainsäädännön valmistelusta.

Lääkehoidon kokonaisuus ja rationaalinen lääkehoito

Lääkehoidon kokonaisuus voidaan nähdä arvoketjuna, jossa tavoitteena ovat lääkevalmisteen vaikuttavuuden, turvallisuuden ja laadun varmistaminen sekä järkevä käyttö. Lääkevalmisteen arvo lisääntyy portaittain ja lääkehoidon vaikuttavuus saavutetaan terveyshyötynä hoidon kokonaisuuden onnistuessa.

 

 

Lääkekehitys, -tutkimus ja innovaatiot

Lääketutkimuksen ja -kehityksen mahdollistaminen ovat edellytyksiä uusien lääkeinnovaatioiden syntymiselle. Lääketeollisuus toimii globaalissa toimintaympäristössä.

Lääkkeiden teollinen valmistus

Lääkkeiden teollinen valmistus ja valvonta ovat EU-säänneltyjä ja kansainvälisten sopimusten määrittelemää.

Lääkkeiden myyntiluvat

Myyntilupajärjestelmän tavoitteena on taata lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho.

Lääkkeiden hallittu käyttöönotto

Lääkkeiden myyntilupajärjestelmä ei ota kantaa siihen, onko lääke tarpeellinen eli onko samaan sairauteen markkinoilla jo hyviä lääkkeitä tai voidaanko terveysongelmaa hoitaa muilla menetelmillä. Hallitun käyttöönoton tarkoitus on, että käytössä olevat lääkehoidot ovat kustannusvaikuttavia eli lääkevalmisteella saavutettava terveyshyöty on arvioitu suhteessa kustannuksiin. Lääkevalmisteen käytön tulee kohdentua niin, että kaikilla on saatavilla yhtä laadukas hoito riippumatta sairaudesta tai sen vaikeusasteesta.

Lääkkeiden määrääminen avohoidossa ja laitoshoidossa

Avohoitoa varten tapahtuvassa lääkkeen määräämisessä apteekki määrätään toimittamaan lääkevalmistetta potilaalle. Sairaalassa lääkkeen määräämisellä tarkoitetaan lääkehoitopäätöstä, jonka mukaisesti lääkehoito toteutetaan.

Lääkkeiden jakelu ja toimittaminen

Lääkkeiden tukkujakelun sääntely pohjautuu EU:n lääkedirektiiviin ja tukkujakelussa noudatetaan kansainvälisiä hyvien jakelutapojen ohjeita. Lääkkeiden toimittaminen on vähittäisjakelun eli apteekkien ja sairaala-apteekkien tehtävä.

Lääkkeiden käyttö

Lääkehoito on keskeinen osa kokonaisvaltaista hoitoa. Lääkehoidon onnistuessa sillä voidaan parantaa sairauksia, hidastaa sairauksien etenemistä, lievittää sairauksien oireita sekä ehkäistä sairauksia. Tutkimuksien mukaan kuitenkin vain noin 50 % pitkäaikaisia sairauksia potevista käyttää lääkkeitä ohjeiden mukaisesti.

Hallittu lääkkeiden käytöstä luopuminen

Hallittuun lääkkeiden käyttöön kuuluu myös hallittu lääkkeiden käytöstä luopuminen. Rajallisia voimavaroja pyritään suuntaamaan järkevästi luopumalla sellaisten lääkkeiden käytöstä, joita kertyneen uuden tiedon valossa ei voida pitää enää vaikuttavana, turvallisena tai kustannusvaikuttavana.

Rationaalinen lääkehoito

Lääkehoito on kohdallaan, kun ihminen ottaa lääketieteellisesti perusteltuja lääkkeitä ohjeiden mukaan, oikeaan aikaan, sopivan annoksen ja hyötyy lääkehoidosta. Rationaalinen, eli järkevä lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, yhdenvertaista ja taloudellista.

Kehittäminen

Muistio ”Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista”, keskittyy järkevän eli rationaalisen lääkehoidon ja sote-uudistuksen edellyttämiin muutoskokonaisuuksiin. Lääkeasioiden kokonaisuus on laaja ja virkavalmistelussa tehty muistio sisältää linjausehdotuksia jatkovalmistelun ja tarkempien selvitysten pohjaksi. Valmistelun tiekartta päivitetään seuraavan hallitusohjelman mukaisesti.

Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista -muistio sekä tallenne mediatilaisuudesta

Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista –muistion pohjalta on pidetty kolme työpajaa eri sidosryhmien kanssa:

Lisätietoja

Elina Asola, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163437   Sähköpostiosoite: