FI SV EN

Lagstiftningen om funktionshinderservice reformeras

Lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda slås samman till en lag om särskild service med anledning av funktionshinder som gäller alla personer med funktionsnedsättning på lika villkor.

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 27 september 2018. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2021.

 

Syftet med den nya lagen är att se till personer med funktionsnedsättning får service enligt individuella behov. En diagnos är ingen grund för att få service.

Funktionshinderservicelagen gäller särskild service inom socialvården. Hälsovårdstjänsterna för personer med funktionsnedsättning ordnas enligt lagstiftningen om hälsovården.

Särskild service med anledning av funktionshinder

Personer med funktionsnedsättning har fortfarande subjektiv rätt till den nödvändiga särskilda servicen. Allt fler personer med funktionsnedsättning får träning och stöd som stärker personernas egna resurser. Allt fler personer får också kortvarig omsorg.

De olika formerna för personlig assistans kvarstår. Bestämmelserna om arbetsgivarmodellen preciseras.  Arbetsgivarmodellen kan användas om personen efter att av landskapets affärsverk ha fått en tillräcklig och förståelig redogörelse för arbetsgivarens skyldigheter och ansvar samtycker till att vara arbetsgivare.

Det blir flera alternativ i fråga om stöd för rörligheten. Till exempel att ge en person med funktionsnedsättning en bil som personen kan använda i stället för färdtjänst är möjligt under vissa förutsättningar. Med klientens samtycke kan landskapet byta färdtjänst som beviljats för ett visst antal resor till motsvarande antal kilometer. Tjänsterna kan användas oberoende av kommun- eller landskapsgränserna. Landskapet kan bevilja färdtjänst för högst ett år i stället för en månad.

Stöd för boendet ordnas i första hand i en bostad och på en bostadsort som personen med funktionsnedsättning själv valt.

Funktionshinderservicen är i huvudsak avgiftsfri även i fortsättningen.

Barn med funktionsnedsättning

Verksamheten som siktar till att lyssna på barns och ungas åsikter och låta dem delta i planeringen av tjänsterna ska stärkas.

Barns och ungas särskilda krav ska beaktas allt bättre. Till exempel familjerna till barn med funktionsnedsättning får individuell hjälp i hemmet i form av stöd för boendet så att barnet kan bo hemma även i svåra situationer. Småbarnspedagogiken kan i form av träning och stöd beviljas sådana barn med funktionsnedsättning som behöver småbarnspedagogiken som delaktighetsfrämjande verksamhet. Unga vuxna får färdighetsträning och stöd för att de ska kunna flytta till ett eget hem och leva ett självständigt liv.

Landskapet svarar för tjänsterna

Specialomsorgsdistrikten och -programmen försvinner. I fortsättningen ska landskapet svara för ordnandet av tjänsterna. Bestämmelser om detta finns i lagen om ordnande av social- och hälsovård.

I valfrihetslagen ingår bestämmelser även om en personlig budget. Landskapet kan upprätta en personlig budget för en person som behöver flera olika  tjänster. En personlig budget ger rätt till de tjänster som finns upptagna i beslutet och klientplanen och som personen enligt lag har rätt till. Den personliga budgeten tas i bruk 2022.

 

Mer information