Työkykyohjelma

Työkykyohjelman tavoitteena oli purkaa osatyökykyisten työllistymisen esteitä ja kehittää osatyökyisten työkyvyn tuen palveluja

Työkykyohjelma (2019-2023) oli osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Sen toteutus perustui pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Ohjelmasta vastasi ja sitä toteutti työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalojen toimenpiteet tukivat ja täydensivät toisiaan.

Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä arviolta 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa työhön kykeneviä. Työkykyohjelmassa ja sen toimenpiteissä etsittiin ratkaisuja tiedossa oleviin osatyökykyisten työllistymisen ongelmiin.

Työkykyohjelman toimenpiteet koskivat työttömiä. Useimmat toimenpiteet olivat laaja-alaisia ja etsivät samanaikaisesti ratkaisuja, jotka tukivat sekä osatyökykyisten työkykyä että heidän työllistymistään. Tavoitteina oli tunnistaa nykyistä paremmin osatyökykyisten työkyvyn tuen tarve, tarjota yksilöllisiä ja oikea-aikaisia työkyvyn ja työllistymisen palveluja sekä edistää työpaikkojen syntymistä osatyökykyisille. Uusia keinoja haettiin muun muassa kokeiluhankkeista vaikuttavien palvelujen ja toimintamallien käyttöönottamiseksi.

Työkykyohjelman tavoitteena oli

  • tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarve
  • tarjota osatyökykyisille yksilöllisiä ja oikea-aikaisia työkyvyn ja työllistämisen palveluja
  • vahvistaa asiantuntijoiden osaamista ja resursointia osatyökykyisten palvelujen parantamiseksi
  • edistää työpaikkojen syntymistä osatyökykyisille
  • kehittää palveluja työnantajille osatyökykyisten rekrytoinnin helpottamiseksi
  • uudistaa käytössä olevia kuntoutuspolkuja ja kuntoutuspalvelujen kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta
  • hakea ratkaisuja rekrytointikynnyksen madaltamiseksi kehittämällä palveluja ja osallistumalla sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun

Työkykyohjelma vahvisti työkyvyn tuen palveluita hyvinvointialueiden sote-keskuksissa

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitettiin hyvinvointialueiden sote-keskuksiin työkyvyn tuen palveluja, jotka vahvistavat työ- ja toimintakykyä ja edistävät työllistymistä. Tärkeänä osana STM:n toimia vahvistettiin myös työkyvyn tukemiseen liittyvää ammattilaisten osaamista kehittämällä työkyvyn tuen koulutuskokonaisuuksia. Alueilla toteutettiin yhteensä 22 valtionavustuksilla rahoitettua kehittämishanketta, joiden toimintaa arvioitiin arviointi- ja seurantatutkimuksella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) vastasivat sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiteiden operatiivisesta toimeenpanosta.

Työkyvyn tuen palveluiden jatkuvuus varmistetaan hyvinvointialueilla

Työkykyohjelman arviointi- ja seurantatutkimus kohdistui sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta saaneisiin hankkeisiin ja se toteutettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Valtionavustushankkeiden toimeenpanon, tulosten ja vaikutusten arvioinnin lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kohderyhmän palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta sosiaaliturvauudistuksen tueksi. Tutkimuksessa käytettiin rekisteri-, kysely-, haastattelu-, dokumentti- ja havainnointiaineistoja monimenetelmällisen arviointitutkimuksen viitekehyksessä.

Arviointi- ja seurantatutkimuksen mukaan uudet palvelut koettiin hyödyllisiksi ja niillä oli myönteisiä vaikutuksia asiakkaiden työ- ja toimintakykyyn lyhyellä aikavälillä. Palveluissa tulee edelleen vahvistaa työhön suuntaavaa orientaatiota ja varmistaa palvelujen jatkuvuus uusissa rakenteissa.

Hyvinvointialueiden toiminnan tueksi on laadittu suositukset työkyvyn tuen toimintamallien käyttöönottoon sekä pikaopas palveluiden järjestämiseksi. Nämä tukevat niin tulevaa kehittämistyötä kuin työkyvyn tuen palveluiden järjestämistä ja resursoimista alueilla.

Työkykyohjelmasta on myös toteutettu loppuraportti, joka kokoaa yhteen Työkykyohjelman eri hankkeet, niiden tulokset sekä mahdolliset suositukset.

Työkykyohjelman ulkoisen arvioinnin toteuttamisesta vastasi Owal Group Oy yhteistyössä Kuntoutussäätiön ja Mikko Kesä Oy:n kanssa. 

Työkykyohjelman STM:n toimenpiteet ovat olleet osa hallituskaudella 2019-2023 toteutettua työelämäohjelmien kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamien työelämäohjelmien kokonaisuus on koostunut TYÖ2030-ohjelmasta ja siihen liittyneestä Työn, terveyden ja työkyvyn tutkimus- ja kehittämisohjelmasta, Työelämän mielenterveysohjelmasta sekä Työkykyohjelman STM:n toimenpiteistä.

Lisätietoja

Niina Kovanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163726   Sähköpostiosoite: