Työkykyohjelma 2019-2023: Tavoitteena työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen 

Työkykyohjelman tarkoituksena on  

 • tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä,
 • ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä
 • lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Valtionavustuksia työkyvyn tukemiseen

STM myöntää kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia, jotta ne voisivat valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Valtionavustuksella tuettavat toimenpidekokonaisuudet ovat 1) työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta  sekä 2) tuetun työllistymisen menetelmät.

Päätökset avustuksen saajista on tarkoitus tehdä lokakuussa.

Katso työkykyohjelman ja siihen liittyvien valtionavustushakujen esittely videolta

Varhainen tuki ja asiakkaiden tarpeista lähtevät palvelut

Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.

STM:n toimenpiteiden tavoitteena on

 • lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta,
 • luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti,
 • kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi,
 • tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.

Ohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta:

 1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskusta
 2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
 3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
 4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työkykyohjelma hyödyntää aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia (muun muassa Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli OTE-kärkihanke).

Ohjelmassa työkyvyn ja työllistymisen tuki integroidaan olemassa olevaan ja tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään.

Työkykyohjelmalla vahva kytkös sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaaliturvan uudistamiseen

Työkykyohjelman tavoitteena on, että työkyvyn tuen palveluja on saatavilla tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja niistä vastaavissa maakunnissa sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt maakunnille.

Myös sosiaaliturvauudistuksella on vahva kytkös työkykyohjelmaan.

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

Työkykyohjelman ja valtionavustushaun videoesittely

 

 

Lisätietoja

Ritva Partinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163330  


Niina Kovanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163726