Valmiusasiat sosiaali- ja terveysministeriössä

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin johtaa, valvoo ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tavoitteena on turvata väestön toimeentuloturva ja toimintakyky kaikissa turvallisuustilanteissa.

Valmiuslain mukaan valtion viranomaisten ja laitosten sekä kuntien on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Valmius varmistetaan muun muassa valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin.

Ministeriössä valmiusasioista vastaa valmiusyksikkö.

Valtioneuvosto voi sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä asettaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan suunnittelemaan ja valmistelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon hoitamista poikkeusoloissa sekä niitä normaaliolojen valmiuteen liittyviä asioita ja tukitoimia, joiden järjestäminen normaalioloissa muodostaa perustan poikkeusoloihin varautumiselle.

Toimintojen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Valtioneuvosto on 2.11.2017 tehnyt periaatepäätöksen Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta. Strategiassa määritellään myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan vastuut ja tehtävät normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on turvata väestölle kaikissa olosuhteissa terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, terveellinen elinympäristö ja toimeentulo. Palvelut ja toimeentulon taso sopeutetaan vallitsevaan turvallisuustilanteeseen ja käytettävissä oleviin voimavaroihin.

STM on tuottanut julkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelun tueksi:

Säteilyonnettomuudet

Säteilyonnettomuus on hyvin harvinainen tapahtuma, eikä Suomessa ole kokemusta ionisoivalle säteilylle altistuneiden hoidosta. Terveydenhuollossa on kuitenkin varauduttava tilanteeseen, jossa ihmisiä on altistunut tai on saattanut altistua säteilylle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa. Ohjeessa linjataan, että sisälle suojautuminen on säteilyvaaratilanteessa ensisijainen toimi, koska se vähentää tehokkaimmin säteilyaltistusta. Joditablettien ottaminen on toissijainen tukitoimi, jota suositellaan enintään 40-vuotiaille sekä raskaana oleville. 

Korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmät

Kansalliset korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmät ovat yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien viranomaisten yhteiskäytössä ja niillä turvataan sujuva viranomaisyhteistyö ja tiedonvaihto kaikissa olosuhteissa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa järjestelmiin liittyvästä strategisesta ohjauksesta.

Viestintä- ja tietojärjestelmien hallinnan ja käytön organisointi sosiaali- ja terveystoimen hallinnonalalla on kuvattu hallinnan ja käytön toimintamalli ohjeessa.