Hoppa till innehåll
Media

Ny handbok för beredskapsplanering inom socialväsendet

Utgivningsdatum 5.8.2008 21.00
Pressmeddelande N5-38353

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en ny beredskapshandbok som är avsedd som stöd för myndigheterna i kommunen vid beredskapsplanering inom socialväsendet. De exceptionella situationer som inträffat under senare år har visat att socialväsendet har en betydande uppgift när det gäller hanteringen av situationer. Handboken har beaktat förändringarna i omvärlden och hotbilderna och avsikten är att tillämpa denna med beaktande av lokala och regionala förhållanden.

Beredskapsplanering och beredskap är en lagstadgad skyldighet för socialväsendet i kommunerna. Trots reformen av regionalförvaltningen och andra förvaltningsstrukturer har det ansetts befogat att publicera handboken nu som stöd för beredskapen inom socialväsendet. Handbokens innehåll kommer att i sinom tid vid behov uppdateras för att svara mot de nya strukturerna.

Sakkunnigarbetsgruppen som tillsattes våren 2007 för att bereda handboken för beredskapsplanering inom socialväsendet slutförde sitt arbete vid årsskiftet. Därefter har handboksutkastet varit på en omfattande remiss vars respons nu beaktats i den färdiga handboken.

Den färdiga handboken ersätter social- och hälsovårdsministeriets beredskapsanvisning för socialväsendet från år 1998 (SHM:s stenciler 1998:22).

Ytterligare information

överinspektör Anne Hujala, tel. (09) 160 73992
medicinalrådet Jouko Söder, tel. (09) 160 74363
planerare Marika Sironen, tel. (09) 160 74476

Sändlista

Kommunernas och samkommunernas socialväsende

För kännedom

Länsstyrelsernas och de regionala serviceenheternas social- och hälsoavdelningar
SHM:s avdelningar och särskilda enheter
Sjukvårdsdistrikten
Kommunernas och samkommunernas hälsovårdscentraler
Ministerierna
Statsrådets kansli
Sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén
Finlands Kommunförbund
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes
Folkpensionsanstalten
Huvudstaben
Nödcentralsverket
Räddningsinstitutet
Försörjningsberedskapscentralen
Finlands Röda Kors
Föreningen för Mental Hälsa i Finland
Kvinnornas Beredskapsförbund rf
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kyrkostyrelsen
Ortodoxa kyrkan i Finland, kyrkostyrelsen

Kommuninfo
Tillbaka till toppen