Hoppa till innehåll
Media

Verkställandet av reformen av beredskapsplaneringen och utformningen av lägesbilden inom social- och hälsovården har inletts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2021 9.37
Pressmeddelande 88/2021

För att förbättra social- och hälsovårdens förmåga att svara på olika störningssituationer och hot i samhället har man förenhetligat aktörernas beredskapsplanering och utformning av lägesbilden. I hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen har gjorts ändringar gällande beredskapsplaneringen, och de trädde i kraft den 1 mars 2021.

Social- och hälsovårdsministeriet verkställer nu de nya bestämmelserna.  

Syftet med det fleråriga, stegvis framskridande arbetet är att beredskapsplaneringen och utformningen av lägesbilden på riksnivå ska grunda sig på enhetliga modeller. Det här stöder det lokala, regionala och riksomfattande beredskapsarbetet och upprätthållandet av lägesbilden. 

Det har tillsatts en styrgrupp som ansvarar för det riksomfattande verkställandet. Helheten kräver beaktande och samordning av de olika perspektiven inom den specialiserade sjukvården, primärvården och socialvården. 

Styrgruppen ska se till att beredskapsplaneringen inom social- och hälsovården i områdena sker på ett enhetligt sätt och följer en gemensam tidsplan. Avsikten är att skapa modeller och förutsättningar för insamling och analys av de uppgifter som ger information om störningssituationer inom social- och hälsovården och om hot om störningssituationer.  

Behovet att förbättra beredskapsplaneringen baserar sig på de författningsändringar som gjordes i hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen i december 2020. Ändringarna trädde i kraft den 1 mars 2021. Ändringarna har förenhetligat beredskapsplaneringen och utformningen av lägesbilden på riksnivå och intensifierat och förtydligat samarbetet mellan de olika myndigheterna. 

Ordförande för styrgruppen är beredskapsdirektör Pekka Tulokas från social- och hälsovårdsministeriet, och styrgruppens mandatperiod är 1.4.2021-31.12.2023. Utöver ministeriets representanter består gruppen också av representanter från sjukvårdsdistrikten, de största städerna och kommunerna samt regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd. 

Ytterligare information:

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör,[email protected]
Lasse Ilkka, specialsakkunnig, [email protected]
Krista Lyyra, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen