Hoppa till innehåll
Media

Uttalande om företräde för barnets bästa under coronapandemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2021 11.14
Pressmeddelande 422
kuvituskuva

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat ett uttalande där ministeriet betonar att barnets bästa ska ha företräde nu när coronaepidemin i Finland drar ut på tiden. I uttalandet konstateras det att covid-19 är en allmänfarlig smittsam sjukdom som måste bekämpas effektivt i alla åldersgrupper. Begränsningsåtgärder som berör barn införs dock endast i den utsträckning de är absolut nödvändiga för att förhindra omfattande smittspridning. Hälsosäkra vanor i vardagen, skyddsåtgärder i barns livsmiljöer, bekämpning av smittfall hos vuxna och vaccinering är åtgärder som är nödvändiga för att också barnen ska kunna skyddas mot coronavirussmitta och andra luftvägsinfektioner.

Erfarenheterna visar redan nu att coronaepidemin och bekämpningsåtgärderna kommer att få vittgående samhälleliga konsekvenser särskilt för barn och familjer. Regionerna måste hitta sådana lösningar som gör att barn och unga kan fortsätta leva som förut, och det kräver balansgång mellan proportionella, noggrant avgränsade skydds- och begränsningsåtgärder i rätt tid och skydd av barns och ungas friheter. Samtidigt använder man testning, smittspårning och karantän effektivt för att skydda barnen och förhindra att smittan sprids i gruppverksamhet. Barn ska kunna gå och testa sig med låg tröskel.

Uttalandet som social- och hälsovårdsministeriet har berett som tjänsteuppdrag är ett ställningstagande till den diskussion som förts i offentligheten om coronapandemins konsekvenser för barn och unga. I bredningen av uttalandet deltog Undervisnings- och kulturministeriet, barnombudsman Elina Pekkarinen, ledande sakkunnig Esa Iivonen (Mannerheims Barnskyddsförbund), professor i epidemiologi Pekka Nuorti (Tammerfors universitet), tf. chefsöverläkare Jari Petäjä (HUS), överläkare Sanna Isosomppi (Helsingfors stad) och professorer i barnsjukdomar Ville Peltola (Åbo universitet) och Terhi Tapiainen (Uleåborgs universitet). Under beredningen har man hört Institutet för hälsa och välfärd.  

Samhällets mål ska vara att barnen kan fortsätta leva ett så störningsfritt och tryggt liv som möjligt och att barnets rätt till liv och utveckling tillgodoses också under coronaepidemin. 

Vid beslutsfattandet ska hälsosäkerheten naturligtvis bedömas särskilt utgående från de barn som hör till riskgrupperna. När man avväger olika åtgärder måste man fästa särskild vikt vid barnens rätt till ett så normalt liv som möjligt och vid åtgärdernas inverkan på barns välbefinnande som helhet, som kan visa sig först efter en lång tid. 

Det finns en risk för att jämlikheten försvagas. De negativa följderna drabbar särskilt barn och unga i en utsatt ställning, de som redan från tidigare har haft svårigheter i livet.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunig och Jaska Sii-kavirta, direktör  [email protected]
 

 

Tillbaka till toppen