Hoppa till innehåll
Media

Lagen om könsfastställelse behandlas i riksdagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 13.59
Pressmeddelande 216/2022

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om könsfastställelse och till lagar som har samband med den. Det föreslås att fastställandet av juridiskt kön ska åtskiljas från medicinska undersökningar och behandlingar. Det föreslås också att kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga ska strykas ur lagen. Lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet föreslås bli upphävd.  

Syftet med den nya lagen är att stärka tillgodoseendet av självbestämmanderätten, den personliga integriteten och rätten till privatliv och att minska diskrimineringen. Det ska inte längre krävas medicinska utredningar, diagnoser eller avsaknad av fortplantningsförmåga för fastställandet av det juridiska könet.  

Ansökan ska utgå från en persons egen redogörelse för upplevelsen av det egna könet

Det kan fastställas att en person har en annan könstillhörighet än den som har antecknats för personen i befolkningsdatasystemet, om personen lämnar en redogörelse för sin varaktiga upp-levelse att tillhöra det kön som ska fastställas. Det krävs dock att personen uppnått myndighetsåldern och är finsk medborgare eller bosatt i Finland.

Ansökan om fastställandet av könstillhörigheten ska utgå från en persons egen redogörelse för upplevelsen av det egna könet. Personen ska lämna in en skriftlig ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och myndigheten ska informera sökanden om behandlingen av ansökan och om rättsverkningarna av fastställandet av könstillhörigheten. Efter att sökanden har fått denna information ska sökanden bekräfta sin ansökan tidigast 30 dagar efter det att ansökan blev anhängig. Syftet med ansökningsförfarandet för fastställande av kön är att säkerställa att fastställandet av kön söks på basis av kunskap och efter övervägande.

Övrig lagstiftning ska i huvudsak tillämpas i enlighet med den fastställda könstillhörigheten 

Det kön som fastställts enligt den föreslagna lagen ska betraktas som personens kön vid tillämpningen av annan lagstiftning. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att en person blir behandlad i enlighet med sin könsidentitet. Till exempel värnplikten bestäms enligt den fastställda könstillhörigheten. I lagen föreskrivs separat om hur vissa könsbundna bestämmelser ska tillämpas på personer som fastställt sin könstillhörighet. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023 Bestämmelsen om ändringen i fråga om benämningen av föräldraskapet ska på grund av de genomförandeåtgärder som den förutsätter tillämpas först från den 1 januari 2024. 

Mer information

Eveliina Pöyhönen, avdelningschef
Sonja Jantunen, jurist, [email protected]

Tillbaka till toppen