Hoppa till innehåll
Media

Lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 14.51 | Publicerad på svenska 31.12.2020 kl. 9.48
Pressmeddelande

En lag kommer att stiftas för att trygga försäkringsskyddet i fråga om vaccin mot covid-19. Försäkringsskyddet ska tryggas även för dem som får vaccin mot covid-19. 

I Finland kan läkemedelsskadeförsäkringar tecknas endast hos ett bolag, Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget, som minskar försäkringsrisken genom att teckna en återförsäkring på marknaden. Lagen gör det möjligt att bevilja statsgaranti till ett försäkringsbolag som erbjuder försäkringar mot skadeverkningar av vacciner mot covid-19 om återförsäkring inte finns att tillgå på marknaden på skäliga villkor. 

Genom att bevilja en försäkringsgaranti övertar staten på samma sätt som återförsäkrarna ett partiellt finansieringsansvar för ersättningsutgifterna för den direktförsäkring som försäkringsbolaget beviljat.

Försäkringsgaranti kan ställas för högst ett kalenderår åt gången. På basis av den garanti som beviljas ett försäkringsbolag kan statens ansvar uppgå till sammanlagt högst 30 miljoner euro per kalenderår och om försäkringsgarantin beviljas för flera kalenderår eller flera försäkringsbolag, sammanlagt till 300 miljoner euro. Försäkringsbolaget ska betala staten en avgift för beviljande av försäkringsgarantin. Det försäkringsbolag som beviljats försäkringsgarantin svarar för ersättningarna till de skadelidande även efter det att statsgarantin har ställts. 

Ytterligare information:          

Hannu Ijäs, direktör, tfn 029 516 3248 
Saara Rahko, regeringssekreterare, tfn 029 516 3126

Tillbaka till toppen