Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet.

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation.

Målet med programmet är att

  • minska växthusgasutsläppen
  • öka produktiviteten
  • höja sysselsättningsgraden
  • påskynda tillgången till vård
  • främja regional och social jämlikhet och jämställdhet

Programmet finansieras ur EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generat-ion EU). Återhämtningsinstrumentet indelas i sju program av vilka  faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är det klart största. Finlands plan för återhämtning och resiliens är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för pelare 4 i programmet för hållbar tillväxt som gäller att stärka tillgången till social- och hälsovårdstjänster och öka kostnadsnyttoeffekten, och delvis för pelare 3 som handlar om att höja sysselsättningsgraden och kompetensnivån för att påskynda en hållbar tillväxt.

Programmet genomförs i alla välfärdsområden, i Helsingfors stad och i alla kompetenscentrum inom det sociala området. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd för åren 2022–2025. Utvecklingsarbetet i områdena stöds genom de nationella utvecklingsprojekt som genomförs av  Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, DigiFinland, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Folkpensionsanstalten.  

Mer information på andra webbsidor:  

Kirsi Paasovaara, projektchef, 0295 163 012 
Heli Parikka, sakkunnig, 0295 163 165
Sanna Hämäläinen, projektsekreterare, 0295 163 523

Pelare 3
Programmet för arbetsförmåga: Mari Kupiainen, sakkunnig, 0295 163 160,
Programmet för arbetsförmåga: Niina Kovanen, specialsakkunnig, 0295 163 726 
IPS – Sijoita ja valmenna! för rehabilitering till arbetslivet: Tuula Kieseppä, överläkare, 0295 163 745
Psykisk hälsa och arbetsförmåga: Jaana Vastamäki, specialsakkunnig, 0295 163 468

Pelare 4
Investering 1: Tuula Kieseppä, överläkare, 0295 163 745
Investering 2: Mari Miettinen, specialsakkunnig, 0295 163 644
Investering 3: Anna Väinälä, specialsakkunnig, 0295 163 460
Investering 4: Maarit Hiltunen-Toura, specialsakkunnig, 0295 163 295

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Mer information

Kirsi Paasovaara, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA 0295163012