Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet.

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation.

 

Målet med programmet är att

  • minska växthusgasutsläppen
  • öka produktiviteten
  • höja sysselsättningsgraden
  • påskynda tillgången till vård
  • främja regional och social jämlikhet och jämställdhet

Programmet finansieras ur EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generation EU). Återhämtningsinstrumentet indelas i sju program av vilka  faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är det klart största. Finlands plan för återhämtning och resiliens är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd för åren 2022–2025

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för pelare 4 i programmet för hållbar tillväxt som gäller att stärka tillgången till social- och hälsovårdstjänster och öka kostnadsnyttoeffekten, och delvis för pelare 3 som handlar om att höja sysselsättningsgraden och kompetensnivån för att påskynda en hållbar tillväxt.

Programmet genomförs i alla välfärdsområden, i Helsingfors stad och i alla kompetenscentrum inom det sociala området. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd för åren 2022–2025.  Uppgifter om projekt som får statsunderstöd finns i Innokylä (på finska).

Utvecklingsarbetet i områdena stöds genom de nationella utvecklingsprojekt som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, DigiFinland, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Folkpensionsanstalten. 

Målet är att stärka den psykiska hälsan och arbetsförmågan i arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för pelare 3 Psykisk hälsa och arbetsförmåga som en förutsättning för sysselsättning och produktivitet, vars mål är att främja psykisk hälsa och arbetsförmåga i arbetslivet. Syftet med åtgärderna är att förändra verksamhetskulturen så att man koncentrerar sig på att förebygga genom att stödja arbetsförmågan i stället för att lösa problem som redan uppstått.

Investeringen genomförs genom fyra projekt: 

Mer information på andra webbsidor:  

Programmets kontaktpersoner vid social- och hälsovårdsministeriet:

Kirsi Paasovaara, projektchef, 0295 163 012 
Heli Parikka, sakkunnig, 0295 163 165
Sanna Hämäläinen, projektsekreterare, 0295 163 523

Pelare 3
Programmet för arbetsförmåga: Niina Kovanen, specialsakkunnig, 0295 163 726 
IPS – Sijoita ja valmenna! för rehabilitering till arbetslivet: Tuula Kieseppä, överläkare, 0295 163 745
Psykisk hälsa och arbetsförmåga: Jaana Vastamäki, specialsakkunnig, 0295 163 468

Pelare 4
Investering 1: Tuula Kieseppä, överläkare, 0295 163 745
Investering 2: Mari Miettinen, specialsakkunnig, 0295 163 644
Investering 3: Anna Väinälä, specialsakkunnig, 0295 163 460
Investering 4: Maarit Hiltunen-Toura, specialsakkunnig, 0295 163 295

E-postadresserna är i formatet [email protected].

Mer information

Kirsi Paasovaara, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA Telefon:0295163012   E-postadress: