FI SV

Kemikaalivalvonta

Kemikaalivalvonta - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa kemikaalilainsäädännön valmistelusta. Lisäksi STM ohjaa ja valvoo kemikaalilainsäädännön toimeenpanoa. 

Ministeriö keskittyy ihmisten terveyden suojeluun. Tavoitteena on, että markkinoilla olevat kemikaalit ovat käyttötarkoituksessaan turvallisia.

Ympäristöministeriö puolestaan ohjaa ja valvoo kemikaalilainsäädännön toimeenpanoa ympäristönsuojelun näkökulmasta.

Kemikaalilainsäädännöllä ehkäistään kemikaaleista aiheutuvia haittoja

Kemikaalilainsäädännöllä ehkäistään kemikaaleista aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja. Suomessa on voimassa sekä EU:n kemikaalilainsäädäntö (REACH- ja CLP-asetukset) että kansallinen kemikaalilaki.

EU:n REACH-asetus koskee lähes kaikkia kemikaaleja. Asetuksella säädetään yrityksille muun muassa aineiden rekisteröintiin ja lupamenettelyyn sekä tietojen vaihtoon liittyviä velvoitteita. REACH-asetuksella on myös kielletty tai rajoitettu monien kemikaalien käyttöä.

EU:n CLP-asetus sisältää yrityksiä velvoittavia säännöksiä kemikaalien luokituksesta sekä vaarallisten kemikaalien merkinnöistä ja pakkaamisesta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ylläpitää REACH- ja CLP-asetusten neuvontapalvelua.

Suomen kansallisessa kemikaalilaissa on säädetty muun muassa vaarallista kemikaalia koskevan kemikaali-ilmoituksen tekemisestä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kemikaalituoterekisteriin sekä EU:n kemikaalilainsäädännön noudattamista valvovista viranomaisista. 

Viranomaisten vastuut kemikaalivalvonnassa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kemikaalilainsäädännön noudattamista. Lisäksi Tukes vastaa EU:n kemikaalilainsäädännön toimeenpanosta, johon kuuluu esimerkiksi yrityksille suunnatun neuvontapalvelun ylläpito. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla, mutta STM ohjaa Tukesin toimintaa, kun on kyse kemikaaleista terveydelle aiheutuvista vaaroista sekä terveyshaittojen ehkäisystä ja torjumisesta. Myös fysikaalisten vaarojen (esimerkiksi räjähdysvaarallisuus) suhteen ohjausvastuu on STM:llä. 

Kemikaalilain uudistuksen myötä kemikaalien markkinavalvonta siirtyi kunnilta Tukesille.

Aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaiset valvovat kemikaalien turvallista käyttöä työpaikoilla.

Keskeinen yhteistyöelin kemikaalien valvonnassa on valtioneuvoston asettama Kemikaalineuvottelukunta (KENK). Kemikaalineuvottelukuntaan nimetään viranomaisten, teollisuuden, kaupan sekä työntekijä- ja kuluttajajärjestöjen edustajia. Neuvottelukunnassa ja sen alajaostoissa sovitaan Suomen kannat EU:ssa ajankohtaisiin kemikaalilainsäädännön kehittämiseen ja toimeenpanoon liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja

Hanna Korhonen, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163041  


Jussi Poutanen, asiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163319