Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on tasa-arvon edistämisen strategia ja tarkoittaa sitä, että sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö koordinoi sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koko valtionhallinnossa. 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen edellyttää toimenpiteiden ja päätösten vaikutusten arviointia eri sukupuolten kannalta sekä tasa-arvosuunnittelua. Valtavirtaistamisen tarkoituksena on muuttaa ne organisaation menettelytavat ja toimintakulttuuri, joissa sukupuolen merkitystä ei tunnisteta. 

Tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia suunnittelemaan toimintaansa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. Tavoitteena on edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti niin valtiolla kuin muissa viranomaisissa. Hallituskauden valtavirtaistamistavoitteita seurataan muun muassa hallituksen tasa-arvo-ohjelman puitteissa. 

Ministeriöiden velvollisuus on edistää sukupuolten tasa-arvoa 

Valtionhallinnossa sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tarkoittaa ydintoimintojen kehittämistä ja toimintatapojen muuttamista sukupuolten tasa-arvoa edistäviksi. Ministeriöiden pitää ottaa sukupuolinäkökulma huomioon kaikessa toiminnassaan, esimerkiksi valmistellessaan lakeja, laatiessaan talousarvioehdotuksen sekä toteuttaessaan ohjelmia ja hankkeita. 

Tasa-arvon edistäminen on jokaisen virkahenkilön tehtävä. Sukupuolinäkökulma eli se, miten asia koskee eri sukupuolia, tulee olla yhtenä tarkastelunäkökulmana kaikessa valmistelutyössä. 

Ministeriön toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Ministeriöt voivat laatia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toimeenpanosuunnitelman, eli toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma kokoaa konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla sukupuolinäkökulma sisällytetään ministeriön ydintoimintoihin ja vastuualueille. Suunnitelmaan voi harkinnan mukaan yhdistää toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma ei ole sama asia kuin lakisääteinen henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. 

Sukupuolivaikutusten arviointi ministeriöissä

Sukupuolivaikutusten arviointi on sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen menetelmä. Toimenpiteen, päätöksen tai lainsäädännön vaikutukset sukupuolten kannalta tulisi arvioida etukäteen aina, kun toiminnalla on vaikutuksia eri ihmisryhmiin. Tavoitteena on ehkäistä sukupuolten kannalta ei-toivotut vaikutukset ja edistää tasa-arvoa. Arvioinnin perusteella voidaan tehdä korjaavia ehdotuksia syrjinnän ja ei-haluttujen vaikutusten vähentämiseksi, tasa-arvon edistämiseksi ja tasa-arvon esteiden poistamiseksi.

Ministeriöiden tasa-arvotyöryhmät

Ministeriöihin on perustettu toiminnalliset tasa-arvotyöryhmät, jotka suunnittelevat ja tukevat sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ministeriöiden toimintoihin. Työryhmien työskentelyä tukee valtioneuvoston yhteinen toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien verkosto.

Toiminnallinen tasa-arvotyöryhmä on asiantuntijaryhmä, joka voi tehdä suosituksia ja ehdotuksia ydintoiminnoista vastaaville virkahenkilöille ja ministeriön johtoryhmälle. Työryhmä myös seuraa yhdessä sovittujen tavoitteiden toteutumista. Työryhmä voi toimia yhdistettynä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmänä. 

Hyvänä käytäntönä voidaan pitää sitä, että ryhmällä on 

  • ministeriön ylimpään johtoon kuuluva puheenjohtaja,
  • käytössään koordinaattorin työpanos,
  • jäseninä tai käytettävissä ministeriön ydintoiminnoista, esimerkiksi säädösvalmistelusta, vastaavia henkilöitä
  • edustusta ministeriön substanssiosastoilta. 

Ryhmä keskittyy toiminnassaan ministeriön ydinprosesseihin siinä järjestyksessä, kuin ne ovat vuoden mittaan käsittelyssä.

Tasa-arvoyksikkö valtavirtaistamisen tukena

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö koordinoi, kehittää ja seuraa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista valtionhallinnossa. STM muun muassa tarjoaa koulutusta ja neuvontaa sekä ylläpitää toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien verkostoa, joka toimii viestintäkanavana ministeriöiden ja tasa-arvoyksikön välillä. Valtavirtaistamista seurataan muun muassa osana hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa. Lisäksi STM raportoi valtavirtaistamisen rakenteista ja käytännöistä EU:lle ja muille kansainvälisille toimijoille.

Valtavirtaistamisen tueksi

Käsikirja sisältää käytännön ohjeita muun muassa sukupuolivaikutusten arvioimiseen, lainsäädännön valmisteluun sekä ministeriöiden toiminnan ja talouden suunnitteluun. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu. 

Sivusto sisältää ohjeita sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen menetelmien käyttöön sekä tasa-arvon tarkistuslistan viranomaisille. Sivusto on Tasa-arvotiedon keskuksen (THL) ylläpitämä.

Verkkokoulutus käsittelee sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja on suunnattu valtionhallinnon henkilöstölle. Koulutus on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä eOppivan yhteystyönä. 

Muualla verkossa

 

Lisätietoja

Hanna Onwen-Huma, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY Puhelin:0295163233   Sähköpostiosoite: