Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Webbinarium om rättigheter och tjänster för personer tillhörande urfolk med en funktionsnedsättning eller minnessjukdom

Social- och hälsovårdsministeriet
31.8.2021 8.43
Nyhet

Som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet ordnas ett webbinarium 31.8–1.9 som fokuserar på rättigheterna för personer tillhörande urfolk med en funktionsnedsättning eller minnessjukdom samt på utbudet av språk- och kultursensitiva tjänster. Målet är att öka medvetenheten om rättigheterna och dela med sig av erfarenheter för att utveckla tjänsterna.

Lika mänskliga rättigheter för alla

Syftet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. De centrala principerna i konventionen är förbud mot diskriminering samt tillgänglighet och tillgång. Konventionen betonar att personer med funktionsnedsättning ska involveras i allt beslutsfattande som gäller dem. Konventionsstaternas skyldighet att involvera funktionshindersorganisationer omfattar också personer med funktionsnedsättning som tillhör urfolk.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning, personer med minnessjukdomar och personer som tillhör urfolken behandlas ofta separat. Intersektionalitet är en viktig aspekt som tas upp under webbinariet, det vill säga hur olika faktorer påverkar individens ställning och situation. 

En av seminariets huvudtalare är FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Gerard Quinn.

- När FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utarbetades var medvetenheten om situationen och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning som tillhör urfolk otillräcklig. Till skillnad från många tidigare avtal lyckades beredarna dock uppmärksamma den intersektionella diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning. Det är hög tid att man tar större hänsyn till de missförhållanden som uppkommit för personer med funktionsnedsättning som tillhör urfolken, betonar Quinn och fortsätter sedan:

- Det positiva är att tiden nu är inne för att värdesätta kultur samt de individuella och överlappande identiteterna hos personer som tillhör urfolken. Den speciella förbindelsen mellan människor och platser, den utpräglade respekten för naturens rikedomar samt den visdom som ursprungskulturerna har utvecklat under århundradenas gång är till nytta för hela mänskligheten då vi försöker utveckla en mer hållbar framtid för alla. 

Beaktande av rättigheterna för samiska personer med en funktionsnedsättning eller minnessjukdom

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  garanterar personer med funktionsnedsättning rätten att leva självständigt som en del av samfundet. Basservicen ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, vid behov även individuella specialtjänster.

När man bedömer behoven av hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning och äldre personer och planerar servicen är det viktigt att beakta samekulturens särdrag. 

Vid social- och hälsovårdsministeriet revideras som bäst lagarna om service för både personer med funktionsnedsättning och äldre personer. Utgångspunkten för båda dessa projekt är människornas delaktighet i sitt eget liv och i beslutsfattandet som berör det, möjligheten att leva ett liv som passar en själv trots begränsningar i funktionsförmågan samt säkerställandet av tjänster enligt individuella behov. Dessa omständigheter ska förverkligas så väl som möjligt också i fråga om samiska personer med en funktionsnedsättning eller minnessjukdom.

- Både vid beredningen och verkställandet av lagstiftningen ska samernas rättigheter beaktas i tillräcklig utsträckning på grund av de språkliga och kulturella särdrag som hänför sig till ordnandet av dem, betonar regeringsrådet Jaana Huhta från social- och hälsovårdsministeriet.

Webbinariet ordnas som ett samarbete mellan det nordiska demensnätverket, som lyder under Nordens välfärdscenter, och Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Andra arrangörer är social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Sametinget, Sámisoster, delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE) och Människorättscentret.

Webbinariet är öppet för alla intresserade, men anmälan krävs för att kunna delta. Webbinariet är på engelska och tolkas till nordsamiska.

Anmälan och evenemangets program (på engelska):
Indigenous peoples: language, culture, and life cycle (Nordic Welfare Centre)


Ytterligare information:

Tea Hoffrén, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Jaana Huhta, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen