Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp: Motverka åldersdiskrimineringen och se till att servicen fungerar

Social- och hälsovårdsministeriet
26.8.2015 13.00
Pressmeddelande 137/2015

Det ligger i vårt gemensamma intresse att äldre människor på samma sätt som övriga vuxna deltar i beslutsfattande som gäller dem själva och samhället. Det konstaterar en sakkunniggrupp som har dryftat ett åldersvänligt Finland. Gruppen överlämnade sitt uttalande till familje- och omsorgsminister Juha Rehula den 26 augusti 2015.

Det borde vara självklart att de äldre deltar aktivt i all samhällelig verksamhet med den kompetens som deras livserfarenhet och långa tid i arbetslivet har gett dem. Arbetsgruppen betonar att en människas handlingsmöjligheter inte borde begränsas på basis av hennes ålder.

Enligt rapporten är åldersdiskriminering ett hot mot en god ålderdom.

Arbetsgruppen konstaterar att det i vardagen finns många exempel på åldersdiskriminering: t.ex. att äldre arbetstagare har svårt att få jobb, att äldre åsidosätts inom rehabiliteringen eller att de utesluts från gallupundersökningar som sägs representera alla finländare.

Enligt arbetsgruppen skulle minskad åldersdiskriminering gynna människor i alla åldrar, eftersom det skulle öka samverkan mellan åldersgrupperna och förbättra de äldres aktivitet och funktionsförmåga.

Servicen måste anta de utmaningar som en längre ålderdom innebär

Servicesystemet måste planeras som en helhet och vara flexibelt så att det kan anpassas till individuella behov. Handledning och rådgivning om alla social- och hälsovårdstjänster bör fås från samma ställe. Ett servicesystem som är planerat som en helhet är också det ekonomiskt mest fördelaktiga. Alla bör garanteras likvärdig rätt till tillräcklig vård och omsorg.

Arbetsgruppen anser att det är viktigt att hemvården reformeras och stärks. 

  • Rehabilitering bör få en viktig funktion både inom hemvården och dygnet-runt-vården.
  • Hälsovårdscentralernas bäddavdelningar bör genomgå en förnyelse och bli centrum för aktiv vård och rehabilitering.
  • Ju bättre hemvården fungerar och ju effektivare rehabiliteringen är, desto längre behåller de äldre sin psykiska och fysiska funktionsförmåga och desto mindre dygnet-runt-vård behövs det.
  • Dygnet-runt-vården ska i sin tur svara mot de behov som verkligt hög ålder och minnessjukdomar medför.

"Åldrandet berör hela samhället", påminner arbetsgruppens ordförande, arkiater Risto Pelkonen.
"Därför måste det beaktas i all lagstiftning och all politik."

Arbetsgruppens rapport innehåller 11 teser om hur samhället bättre ska kunna bemöta de utmaningar som befolkningens åldrande medför.

Den tidigare omsorgsministern Susanna Huovinen tillsatte hösten 2014 en arbetsgrupp för att definiera de faktorer som behöver beaktas när äldreomsorgslagen, som trädde i kraft den 1 juli 2013, verkställs i en föränderlig omvärld och för att ta ställning till och påverka de värden och attityder som bygger ett åldersvänligt Finland.

Ytterligare information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549, [email protected]

Rapport av sakkunniggruppen Erfarna och kloka: Elva teser om åldrande (på finska)

Tillbaka till toppen