Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lag om smittsamma sjukdomar lämnades till riksdagen

Social- och hälsovårdsministeriet
25.2.2016 13.26
Pressmeddelande 24/2016

Syftet med lagen om smittsamma sjukdomar är att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem genom att möjliggöra tidig diagnosticering och effektiv vård. Den förnyade lagen ska stärka betydelsen av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen och underlätta administrationen. Regeringen lämnade en proposition med förslag till lag om smittsamma sjukdomar till riksdagen den 25 februari.

Kommunerna ska också i fortsättningen svara för bekämpningen av smittsamma sjukdomar på sitt område och för bland annat ordnandet av hälsokontroller på samma sätt som i den nuvarande lagen. Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska med sin sakkännedom stödja kommunerna när det gäller att diagnostisera och bekämpa sjukdomar och utreda epidemier.

Besluten i de ärenden som det kommunala organ som ansvarar för smittsamma sjukdomar nu beslutar om ska anförtros en läkare som är i tjänsteförhållande. Också regionförvaltningsverken ska utse en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. I sjukvårdsdistrikten och kommunerna har en sådan läkare redan utsetts. På det sättet ökas sakkännedomen och vid behov kan befogenheter vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar ökas snabbt. Ställningen för Institutet för hälsa och välfärd som nationell sakkunniginrättning för bekämpningsarbetet förstärks.

Vårdrelaterade infektioner och mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel försvårar bekämpningen av smittsamma sjukdomar och ökar hälso- och sjukvårdskostnaderna. För att bekämpa dessa ska arbetsfördelningen och skyldigheterna preciseras för verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården samt verksamhetsenheterna inom socialvården. Målet kan uppnås utan tilläggskostnader genom att ändra tillvägagångssätten.

Myndigheternas tillgång till information som är nödvändig för bekämpningsarbetet kommer att regleras noggrannare än vad nu är fallet. Institutet för hälsa och välfärd, sjukvårdsdistrikten och kommunerna ska få rätt att upprätta register över fall av en viss sjukdom. Avsikten är att registret ska främja utredningar av epidemier och spårning av smitta. Behandlingen av biverkningarna av vaccinationer överförs från Institutet för hälsa och välfärd till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Enligt lagen förpliktas alla förvaltningsnivåer att ha beredskap för exceptionella epidemier, såsom pandemi. Sådana situationer ska fortfarande ledas av social- och hälsovårdsministeriet. Med stöd av förordning av statsrådet kan även verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och verksamhetsenheter inom socialvården få rätt att vaccinera.

Reformen innebär en förenklande ändring av sjukförsäkringslagen. Om en person, för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, tvingas att utebli från sitt förvärvsarbete eller hålls isolerad eller i karantän, ersätts inkomstbortfallet i fortsättningen med bara en förmån, dvs. dagpenning vid smittsam sjukdom. Denna täcker den nuvarande dagpenningen och ersättningen för inkomstbortfall.

Den förnyade lagen ersätter lagen om smittsamma sjukdomar som utfärdades år 1986 och som därefter har reviderats flera gånger. Samtidigt ändras flera andra lagar med hänvisningar till lagen. Lagarna avses träda i kraft våren 2016.

Ytterligare information:

Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 02951 63329, [email protected]
Sari Ekholm, överläkare, tfn 02951 633447,  [email protected]
Paula Tiittala, överläkare, tfn. 02951 63033

Tillbaka till toppen