Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Politikprogrammet för hälsofrämjande uppmuntrar att satsa på hälsan

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2007 11.55
Pressmeddelande -

Den samhälleliga, ekonomiska och individuella nyttan av hälsofrämjande är oförneklig. Därför måste ett hälsofrämjande perspektiv i stor utsträckning omfattas i det samhälleliga beslutsfattandet, i servicesystemen, näringslivet, på arbetsplatserna, i organisationer och i privatlivet.

Det fyra år långa politikprogrammet för hälsofrämjande ger en möjlighet att i enlighet med tänkesättet ”Hälsa i alla politikområden” förstärka och komplettera det utvecklingsarbete som redan utförs över sektorgränserna. Målet är ett bättre hälsotillstånd för befolkningen och minskade hälsoskillnader. Genom att ingripa i de centrala faktorerna som orsakar folksjukdomar kan man stävja de märkbara kostnaderna för hälsovårdstjänster, sjukfrånvaro och förtidspensionering.

Ordning på strukturerna och levnadsförhållandena

Politikprogrammet skall förstärka de hälsofrämjande strukturerna i kommun- och servicestrukturreformen, statsförvaltningen och i arbetslivet. Målet är att skriva in tydliga ansvar och förpliktelser som hänför sig till det hälsofrämjande arbetet i hälsovårdslagen, som är under beredning, samti den fortsatta beredningen av Paras-projektet. Med hjälp av kommunikation och utbildning skapas kunskap om den samhälleliga och ekonomiska betydelsen av hälsofrämjande i allt samhälleligt beslutsfattande, i arbetslivet, organisationer och på individnivå. De mest produktiva projekten för hälsofrämjande samt ny arbetspraxis och nya handlingsmönster måste spridas och rotfästas som en del av den praktiska verksamheten.

Att förebygga sjukdomar är alltid billigare än själva vården av sjukdomar. Redan med väldigt små förändringar i livsstilen går det att förändra människans välmående märkbart. Viktkontroll, hälsosam kost och motion spelar en central roll i ett hälsosamt liv. Dessa faktorer spelar till exempel en avgörande roll då det gäller att förebygga vuxendiabetes. Att minska risk- och helhetskonsumtionen av alkohol samt att få ett slut på rökandet är viktiga mål för att minimera sociala, sanitära och samhälleliga olägenheter.

Levnadsförhållandena har en mer avgörande betydelse för hälsofrämjandet än hälsotjänsterna, som givetvis i sig är viktiga. Därför måste politikprogrammet förverkligas tväradministrativt: i samband med planläggning och byggande måste man utvärdera effekterna på människans levnadsförhållanden, trygga trafikleder för lätt trafik samt rutter för friluftsliv och motionsställen måste planeras. Dessutom måste skolgårdarna utvecklas så att de uppmuntrar till motion under rasterna. För att avvärja olycksfall i hemmet och under fritiden måste man fästa uppmärksamhet vid allt från hemtjänst till motionsställen. I arbetslivet skall man satsa på ett mångsidigt främjande av välmående.

Social- och hälsovårdstjänsterna behövs under hela levnadsloppet

En effektiv och fungerande primärhälsovård är grunden för hälsofrämjande. I enlighet med politikprogrammet skall rådgivningsverksamheten koncentreras till familjecentraler och samarbetet med dagvården ökas. Fungerande skol- och studenthälsovårdstjänster är i nyckelposition då det gäller att främja hälsan bland dem som är i skolåldern. Inom personalhälsovården fokuserar man på samarbete med företag och organisationer samt på att förbättra det mentala välmåendet hos arbetstagarna.

Vid arbetsplatserna måste man fästa särskild uppmärksamhet vid att främja psykisk hälsa, tidig intervention, vård och rehabilitering. Till hälsovården för långtidsarbetslösa skapas ett handlingsmönster för hälsocentralerna, samkommunerna och arbetskraftens servicecentraler.

Vid sidan av att upprätthålla den åldrande befolkningens hälsa och funktionsförmåga är sociala nätverk och möjligheter att göra meningsfulla saker viktiga. Av informationscentralerna för den åldrande befolkningen skapas ett nationellt nätverk för lågtröskelverksamhet, delvis i samarbete med kommunerna. Förebyggande hembesök utvidgas till en del av serviceutbudet för den åldrande befolkningen. Invandrarnas kulturella särbehov tas i beaktande i utbudet av hälsotjänster.

Organisationer och kulturverksamhet främjar hälsan

Då det gäller att ge stöd, förstärka gemenskap och utveckla nya verksamhetsformer spelar medborgarorganisationerna en viktig roll. I politikprogrammet skapas förutsättningar för organisationernas omfattande programhelheter samt för kommunernas och organisationernas planenliga samarbete. Konst- och kulturverksamheten inverkar på människornas välmående genom att öka det sociala kapitalet. Inom ramen för politikprogrammet startas i samarbete med olika förvaltningsområden ett projekt för att främja de sanitära och välbefinnande effekterna som kulturverksamheten har.

Statsrådet har i dag onsdagen den 5 december godkänt politikprogrammet för hälsofrämjande som en del av regeringens strategidokument.

För mer information: programdirektör Maija Perho, tfn 050 443 0805

Tillbaka till toppen