Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagförslag på remiss: Ändringar i den elektroniska behandlingen av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet
15.11.2019 10.47
Nyhet

Det föreslås ändringar i den elektroniska behandlingen av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården. De största ändringarna hör samman med ibruktagandet av de riksomfattande informationssystemtjänsterna i socialvården, datalagret för egna uppgifter och utlämnandet av uppgifter. Ett utkast till regeringsproposition om ändringarna är för närvarande på remiss.

Socialvårdens uppgifter ska anslutas till Kanta-tjänsterna

Inom hälso- och sjukvården används redan de riksomfattande elektroniska informationssystemtjänsterna, dvs. de så kallade Kanta-tjänsterna. De består av ett receptcenter, ett arkiv över journalhandlingar (patientdataarkivet), en läkemedelsdatabas, ett medborgargränssnitt (Mina Kanta-sidor) och patientens informationshanteringstjänst. 

Även inom socialvården vill man ta i bruk de riksomfattande informationssystemtjänsterna och göra det möjligt att få tillgång till klientuppgifter i hela landet. De ändringar som föreslås i lagen skapar förutsättningar för att föra in socialvårdens uppgifter i Kanta-tjänsterna.

Nya möjligheter att lagra och använda uppgifter

Genom den föreslagna lagen görs det möjligt för människorna att föra in uppgifter om sitt eget välbefinnande eller data från olika välbefinnandeapplikationer i ett datalager för egna uppgifter. Dessa uppgifter är tillgängliga för och får användas av yrkespersoner om klienten eller patienten har gett sitt samtycke till det.

Det s.k. breda samtycke som för närvarande används inom hälso- och sjukvården ska enligt förslaget slopas, och i stället ska utlämnande av uppgifter som samlats in under en vårdrelation i fortsättningen basera sig på lagstiftning. Yrkespersoner i hela Finland ska på grundval av en existerande klient- eller vårdrelation kunna använda uppgifterna i realtid när de ger klienten eller patienten vård, omsorg och service. Klienten eller patienten ska om han eller hon så vill kunna förbjuda att personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården lämnar ut uppgifter om honom eller henne till varandra.

Det utkast som är på remiss baserar sig på en tidigare regeringsproposition

Utkastet till regeringsproposition baserar sig på en regeringsproposition (RP 300/2018) som överlämnades till riksdagen under förra regeringsperioden men förföll. I den proposition som nu är på remiss har man beaktat de ändringar i paragraferna om utlämnande av uppgifter och reglering av åtkomsträttigheter som grundlagsutskottet förutsatte i den tidigare regeringspropositionen.

Utkastet innehåller ännu inga mer omfattande ändringar i de bestämmelser om utlämnande av uppgifter som stöder integrationen av social- och hälsovården. Avsikten är att de ska genomföras i samband med en totalreform av lagstiftningen om informationshantering.

Utkastet till regeringsproposition är på remiss fram till 17.1.2020.

Ytterligare information

Joni Komulainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 453
Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 702
Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, tfn 0295 163 260

Tillbaka till toppen