Hoppa till innehåll
Media

Åtta projekt fick spetsprojektfinansiering för att utveckla hemvården för äldre och närståendevården för personer i alla åldrar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2016 13.49 | Publicerad på svenska 18.10.2016 kl. 16.00
Pressmeddelande 168

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat sammanlagt 14,2 miljoner euro i spetsprojektfinansiering för åtta projekt. I projekten utvecklar man hemvården för äldre och stärker närståendevården för personer i alla åldrar. Samtliga projekt som finansieras inom ramen för regeringens spetsprojekt är stora landskapsvisa helheter som genomförs av flera aktörer tillsammans. En förändringsagent som finansieras via spetsprojektet har valts ut för varje landskap.

Projekt som beviljats finansiering och förändringsagenterna genomför spetsprojekten i landskapen. Projekten och förändringsagenterna presenteras under rundresan i landskapen som varar fram till början av december.

”Målet är mer fungerande tjänster för äldre och att stärka närståendevården. I projekten skapas verksamhetsmodeller för en framtida servicehelhet. Det är viktigt att verksamheten förändras permanent”, betonar familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Centraliserad klient- och servicestyrning utvecklas i Birkaland, Kymmenedalen och Egentliga Finland

I en centraliserad klient- och servicestyrning (KAAPO) söker man efter ett öppet samarbete mellan regioner och aktörer för att stödja äldre personer så att de kan bo hemma och förbättra möjligheterna för dem att klara av vardagen.

Följande projekt fick finansiering för försök:

•    Birkalands projekt ”Kotona asumisen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella” som finansieras med 2,34 miljoner euro.

•    Kymmenedalens projekt ”Kymenlaakso IkäOpastin” som stöds med ca 850 000 euro.

•    Egentliga Finlands projekt ”KomPassi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke” för vilket Åbo stad fick ca 2,37 miljoner euro.

Fungerande hemvård är målet i Norra Karelen, Lappland och Mellersta Finland

En fungerande hemvård består av fyra huvudprinciper: hemvård tillhandahålls dygnet runt, personalen inom hemvården är delaktig i utvecklandet av sitt arbete, en verksamhetsmodell som är både rehabiliterande och avsedd för akuta situationer har utvecklats och är i bruk.

Det som nämns ovan utvecklas i följande projekt:

•    Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelens projekt ”Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)” som stöds med 1,29 miljoner euro.

•    Lapplands projekt ”Toimiva kotihoito Lappiin - Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen” som stöds med 1,68 miljoner euro.

•    Mellersta Finlands projekt ”Kukoistava kotihoito - Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus” för vilket Jyväskylä stad fick ca 2,5 miljoner euro i stöd.

I Södra Savolax koncentrerar man sig på närståendevård, i Borgåområdet på boende och service

I projektet ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon” koncentrerar man sig på att stärka närståendevården för personer i alla åldrar. Projektet beviljades 2,6 miljoner euro i understöd. Inom ramen för projektet förankras verksamhetsmodeller som stärker närståendevården. Dessa säkerställer att äldre, personer som får rehabilitering för mentalvårdspatienter eller missbrukare och barn med funktionsnedsättningar kan bo hemma och stöder närståendevårdarna i deras uppgift. Dessutom inrättas ett center för närstående- och familjevård inom området.

För att samordna boende, omsorg och service till en fungerande helhet behövs nya lösningar utöver traditionellt serviceboende med heldygnsomsorg. Exempel på dessa är servicekvarter, byar för minnessjuka och familjevårdsby. Förenandet av boende och service utvecklas i projektet ”Täydentäen toimivaa (Täytyy)” som administreras av Borgå stad. Cirka 658 000 euro beviljades i understöd.

Sammantaget inkom 24 projektansökningar. Landskapens verksamhet hade kartlagts väl i projektplanen, och de är till stor nytta för landskapens förändringsagenter som inleder sitt arbete i oktober-november.

En egen förändringsagent har utsetts för varje landskap

Spetsprojektet finansierar förändringsagenternas verksamhet i landskapen. Varje landskap får en egen förändringsagent, och Nyland har två förändringsagenter. Det finns sammanlagt 19 förändringsagenter. Förändringsagentens viktigaste uppgift är att inom landskapet skapa en samordnad helhet av service för äldre.

Målet med spetsprojektet är att utveckla tjänsterna för äldre personer och närstående- och familjevårdare så att de blir jämlikare och bättre samordnade och dessutom bromsar kostnadsökningar. Spetsprojektet genomförs åren 2016–2018 under ledning av social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information

Päivi Voutilainen, direktör, tfn 029 516 3403

Anja Noro, projektchef, tfn 029 516 3006

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 14.10.2016.

Tillbaka till toppen