Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inga ändringar i grunderna för utbetalning av dagpenning vid smittsam sjukdom

Social- och hälsovårdsministeriet
4.9.2020 16.27 | Publicerad på svenska 8.9.2020 kl. 10.47
Pressmeddelande

Under de senaste veckorna har det förts diskussion om personer som eventuellt till följd av sin egen verksamhet utsatts för coronavirussmitta ska få full dagpenning vid smittsam sjukdom. Det gäller till exempel situationer då en person rest utomlands till ett land där coronavirusläget är sämre än i Finland eller om personen deltagit i något stort evenemang.  

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att grunderna för utbetalning av dagpenning vid smittsam sjukdom inte kommer att ändras. Ärendet har utretts vid social- och hälsovårdsministe-riet, och ministeriet har även beställt en utomstående rättslig bedömning av möjligheterna och behovet av att ändra på bestämmelserna om dagpenning vid smittsam sjukdom med tanke på grundlagen.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar har en person som förordnats att utebli från sitt arbete el-ler hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom rätt till dagpenning som ersättning för förlorad inkomst.

Samma rätt har vårdnadshavare till ett barn under 16 år, om barnet har förordnats att hållas hemma och vårdnadshavaren av denna orsak är förhindrad att arbeta. Om det inte sker något bortfall av inkomst (om personen t.ex. kan arbeta på distans i hemmet) har man inte rätt till dagpenningen.

Till skillnad från andra dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen ger dagpenning vid smittsam sjukdom full ersättning för förlorad inkomst. Grunden för denna ersättning är, att ett beslut av en myndighet om frånvaro från arbete, karantän eller isolering kraftigt ingriper i en persons grundläg-gande fri- och rättigheter och hens möjligheter att trygga sin utkomst genom förvärvsarbete.
Karantän innebär en betydande begränsning av en persons liv och grundläggande rättigheter ef-tersom personen i regel inte får lämna sin bostad.

Bakom den fulla ersättningen ligger också avsikten att den som utsatts för en smittsam sjukdom ska stanna hemma från arbetet, i isolering eller karantän, för att skydda den övriga befolkningen. Dagpenningen vid smittsam sjukdom gäller inte enbart den pågående coronaepidemin utan också andra allmänfarliga smittsamma sjukdomar. 

En sänkning av dagpenningen skulle kräva flera och grundläggande ändringar i lagstiftningen. En sänkning på grund av en persons egna handlingar är problematiskt på flera sätt.

Att införa exakta och noggrant avgränsade bestämmelser i lagen om till exempel vilka utlandsresor som är oacceptabla är svårt eftersom det finns så många olika omständigheter bakom människors handlingar och eftersom rekommendationerna ändras under epidemins gång. Att bedöma om en persons handlingar är klandervärda och sedan sänka dagpenningen på basis av bedömningen strider dessutom mot likabehandlings- och diskrimineringslagstiftningen. 

Inte heller när det gäller andra förmåner kopplade till hälsotillstånd (till exempel sjukdagpenning) påverkas beloppet av om personen genom sina egna handlingar inverkat på sin rätt till ersättning. Hur de egna handlingarna påverkar hälsorisker är alltid en tolkningsfråga.

Med tanke på människors rättsskydd och skyddet av samhället är det av största vikt att beslut om isolering eller karantän fattas på ett sätt som är lika för alla i de situationer som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar och på det sätt som fastställs i lagen. När en person försätts i karantän om-fattas hen av skyldigheterna men också av rättigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar, till exempel dagpenning. Beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska alltid fattas på medi-cinska grunder.


Ytterligare information:


Liisa Siika-aho, direktör, förmånsenheten vid avdelningen för social trygghet och försäkringar, tfn 029 516 30 85, [email protected]
Saila Ruuth, statssekreterare, tfn 029 516 33 91, [email protected]

Tillbaka till toppen