Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Goda rutiner för välbefinnande och hälsa i hela Finland – projektansökan öppnar

Social- och hälsovårdsministeriet
17.6.2016 12.55
Pressmeddelande 97/2016

Ansökningstiden för statsunderstöd för projekt inom ramen för delprojektet "God praxis blir bestående" är 17.6–30.9.2016. Delprojektet ingår i ett av regeringens spetsprojekt. Statsunderstöd beviljas för projekt som syftar till att praxis som har visat sig fungera ska få en så stor spridning som möjligt i hela Finland. Målet är att i enlighet med regeringsprogrammet få finländarna att må bättre genom att folkhälsan, individuella motionsvanor, sunda levnadsvanor och matvanor främjas, den psykiska hälsan ökar och ensamheten minskar.

Det främsta målet är att sprida rutiner som har visat sig öka välbefinnandet och hälsan och förankra dem i den normala verksamheten. I samband med beredningen av spetsprojektet valdes ett antal goda rutiner ut bland tiotals alternativ.

Regeringens mål är att motion och sunda levnadsvanor ska vara en del av varje finländares vardag. Med hjälp av spetsprojektet vill man nå i synnerhet befolkningsgrupper med en sämre hälsa och välfärd än genomsnittet. Hit hör barnfamiljer med låga inkomster, låginkomsttagare och arbetstagare med lägre utbildning, ensamma människor, äldre personer med liten pension och personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem. Den goda praxis som sprids med hjälp av spetsprojektet hjälper yrkesutbildade personer att öka känslan av självtillräcklighet och färdigheterna att ta ansvar för det egna välbefinnandet och den egna hälsan hos dem som hör till dessa grupper.

Statsunderstöd beviljas för sex helheter:

  1. ökad handledning i levnadsvanor inom social- och hälsovården och servicekedjorna inom den
  2. stöd för att förändra familjers kosthållning och motionsvanor
  3. främjande av den fysiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem
  4. färdigheter som stärker den psykiska hälsan och yrkesutbildade personers kunskaper om psykisk hälsa
  5. gemensamma kök
  6. främjande av motion för äldre personer

Sammanlagt 7,2 miljoner euro har reserverats för projekten. Statsunderstöd beviljas för projekt som får så stor spridning som möjligt i hela landet. Projekten ska genomföras i samarbete mellan flera aktörer. Deltagare kan vara kommuner eller samkommuner, organisationer, företag, församlingar eller andra aktörer.

Beslut om de projekt som beviljas understöd fattas under hösten. Avsikten är att projekten inleds i början av 2017.

Anvisningar för ansökan och ytterligare information finns på ansökningsblanketten finns här (på finska).

Ytterligare information:

Taru Koivisto, direktör, tfn 02951 63323, [email protected]
Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63634, [email protected]

I&O regeringen spetsprojekt
Tillbaka till toppen