Hoppa till innehåll
Media

Den övergripande arkitekturen för social- och hälsovården stöder välfärdsområdena - samarbetet slutar inte, utan det intensifieras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 13.20
Nyhet

Temat för den gemensamma seminariedagen för social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Kommunförbundet den 6 september 2022 var den övergripande arkitekturen för social- och hälsovården. Vid seminariet berättade också välfärdsområdena om sina erfarenheter av beredningen.

Social- och hälsovårdsministeriets enhet för digitalisering och informationshantering ordnade en seminariedag med temat Övergripande arkitekturen för social- och hälsovården som stöd för välfärdsområdena i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och Kommunförbundets AKUSTI-forum. Till seminariet inbjöds regionala social- och hälsovårdsaktörer från de nationella arbetsgrupper som arbetar med den övergripande arkitekturen samt representanter för de centrala intressegrupperna.  

Med övergripande arkitektur avses ett övergripande sätt att planera den helhet som består av aktörer, processer, information och informationssystem. Det viktigaste i fråga om arkitekturen för social- och hälsovården är att beskriva målen, prioritera utvecklingsbehoven och fastställa riktlinjerna för informationshanteringen.  

Kunskap som stöd för beslut och investeringar som ger bättre resultat 

De teman som behandlades i workshopparna under seminariet gällde ärendetjänsterna, egenvården, den primära och sekundära användningen av kunduppgifterna och välfärdsområdenas referensarkitektur. Dessutom diskuterade man arkitekturen för beredningen av minimidatainnehåll och hur beredningen av förordningen framskrider. Med minimidatainnehåll avses miniminivån på den information som välfärdsområdena behöver för att leda den social- och hälsovård som de ansvarar för.  

Under seminariet konstaterades det att dialogen mellan den nationella och regionala nivån kommer att behöva ordnas på ett nytt sätt när välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Planeringen av arkitekturen har diskuterats länge, men nu får man nya aktörer att diskutera med och nya välfärdsområden att samarbeta med. Dataförvaltningsdirektör Mikko Päkkilä från Lapplands välfärdsområde höll ett anförande om utnyttjandet av arkitekturen i den regionala planeringen. IT-arkitekt Marko Pylkkänen från 2M-IT presenterade samarbetsprojektet PATA, som handlar om bedömning av servicebehov och servicevägledning.  

Under seminariet var man överens om att nätverken för arkitekturen fungerar bra som samarbetsforum eftersom man kan dela med sig av sina erfarenheter och får en helhetsbild av verksamheten. Man kan beskriva verksamheten på ett begripligt sätt, vilket underlättar beslutsfattandet och utvecklandet. Även investeringarna ger bättre resultat när det finns en klar bild av den övergripande arkitekturen. Många önskade en gemensam modell för informationshanteringen och ett gemensamt begreppssystem. Det är viktigt för välfärdsområdena att öka sin arkitekturkompetens.  

De olika versionerna av den övergripande arkitekturen och övriga publikationer om arkitekturen finns i samarbetsytan. 

Mer information

Riikka Vuokko, primär användning av kunduppgifter, ärendehantering och egenvård
Jukka Lähesmaa, sekundär användning av kunduppgifter
Inari Otonkoski, välfärdsområdenas referensarkitektur
Anna Väinälä, samordningen av den övergripande arkitekturen inom social- och hälsovården 

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Tillbaka till toppen