Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Coronavirusläget har varit fortsatt lugnt i augusti

Social- och hälsovårdsministeriet
3.9.2020 10.03
Pressmeddelande 200/2020

Coronavirusläget är fortsatt lugnt i Finland, även om antalet smittade och incidensen av sjukdomen ökade i början av augusti jämfört med de låga siffrorna i början av juni och juli. Därefter har de jämnats ut och hållit sig på ungefär samma nivå i en månad.

Under den senaste uppföljningsveckan (vecka 35, perioden 24.8–30.8) anmäldes 132 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, medan man under föregående vecka (vecka 34, perioden 17.8 –23.8) anmälde 187 nya fall.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,20–1,30 (sannolikhetsintervallet 90 %). Vecka 35 var incidensen av nya fall på riksnivå 2,4 fall per 100 000 invånare, vilket är något mindre än under föregående vecka. 

Under en period på två veckor (veckorna 34–35, perioden 17.8–30.8) var den sammanlagda incidensen av nya fall 5,8 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden (veckorna 32–33, perioden 3.8–16.8) var incidensen 6,0 fall per 100 000 invånare.

En stor del av exponeringarna sker på fritiden

De fall som har konstaterats i Finland härstammar fortsättningsvis både från Finland och från utlandet. Smittkällorna härstammar jämnt från flera olika länder. 

En del av de nya konstaterade fallen hänför sig till redan kända inhemska eller utländska smittkedjor och till sådana klustersmittor som följs upp. I vissa fall är smittkällan ändå okänd.  I inhemska fall var smittkällan känd i uppskattningsvis över hälften av fallen vecka 35. Uppskattningen baserar sig på uppgifter från 10 sjukvårdsdistrikt.

Man känner till flera inhemska massexponeringar, bland annat vid större familje- och publikevenemang och i samband med hobbyer. En stor del av exponeringarna har samband med  aktiviteter på fritiden, även om människor har exponerats för coronavirus även på arbetsplatser. Under de senaste veckorna har det också konstaterats flera massexponeringar på daghem, skolor och studieplatser. Den tydliga ökningen av antalet exponerade personer har hittills inte lett till en klar ökning av antalet smittade.

Smittkedjorna i alla nya fall spåras noggrant och man strävar på så sätt efter att förebygga nya smittor så effektivt som möjligt. De lokala hälsovårdsmyndigheterna har lyckats mycket bra med att förhindra fortsatt spridning av smittan.

Den senaste rapporten från gruppen för lägesbilder och modeller och de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbsidor:

Osannolikt att alla smittor hos befolkningen upptäcktes under våren

När antalet fall och incidensen följs upp är det bra att beakta att en direkt jämförelse av de aktuella smittorna med epidemiläget våren 2020 kan vara vilseledande. I våras upptäcktes sannolikt en mindre andel av befolkningens smittor än vad som för närvarande observeras genom omfattande testning.
I Finland har det fram till den 2 september 2020 konstaterats 8161 coronavirusfall. Sammanlagt 335 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats. Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 7350, det vill säga över 90 procent av de konstaterade infektionsfallen. 

Under den senaste uppföljningsperioden var epidemiläget fortfarande lugnt i största delen av sjukvårdsdistrikten. Under vecka 35 konstaterades inga nya fall alls inom elva sjukvårdsdistrikt, och fler än fem fall rapporterades endast inom fem sjukvårdsdistrikt.

Den 2 september 2020 vårdades sammanlagt 9 patienter på sjukhus, av dessa var två personer i intensivvård. Antalet patienter i sjukhusvård har hållits på en låg nivå från början av juli.

Relativt få positiva testresultat i förhållande till antalet testningar

Laboratorierna har för närvarande kapacitet att ta till och med 16 000 test per dag. Under de senaste två veckorna (vecka 34-35) har antalet coronavirustestningar ökat till 11 000–14 000 per dag. Andelen positiva prov på riksnivå är fortfarande mycket lågt.  

Mer information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen