Hoppa till innehåll
Media

Arbetsplatser har kunskap och vilja att upprätthålla arbetsförmågan

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2010 12.01
Pressmeddelande -

Färska forskningsresultat visar att partiell sjukdagpenning har blivit allt mer populär eftersom den anses gynna både arbetstagaren och arbetsplatsen. Det finns inte heller några fördomar som skulle hindra en mer utvidgad användning av partiell sjukdagpenning. De flesta stora och medelstora arbetsplatser har använt partiell dagpenning eller tänker använda den vid behov.

Social- och hälsovårdsministeriet lät TNS Gallup Ab göra en enkät* med avsikten att utreda hur arbetsplatser använder partiell sjukdagpenning och gemensamt överenskomna arbetsformer som stöder återgång till arbete. Över 40 procent av de som svarade berättade att de har använt partiell sjukdagpenning, och över 40 procent förhöll sig positivt till införandet av partiell sjukdagpenning vid behov.

14 procent av svarandena var inte alls intresserade av att införa partiell sjukdagpenning. Anledningen till detta bedöms vara att man är ointresserad eller att man inte alls känner till dagpenningen. De mindre arbetsplatser som deltog i enkäten hade mindre erfarenhet av partiell sjukdagpenning. De mindre arbetsplatsernas andel av de arbetsplatser som inte tänker införa partiell sjukdagpenning var också proportionellt sätt den största.

Partiell sjukdagpenning gynnar både arbetstagaren och arbetsgemenskapen och ger arbetsgivaren penningvinst. Goda erfarenheter och redan enbart ett intresse att få praktisk erfarenhetär viktiga (86 % och 75 % av svarandena) motiv till att använda partiell sjukdagpenning. Över hälften av de företag eller organisationer som har använt partiell sjukdagpenning anser att den hör till en god HR-politik och arbetsgivarbild.

Sjukfrånvaron uppföljs i stor utsträckning på arbetsplatserna. De flesta svaranden (87 %) berättade att de har gemensamt överenskomna handlingssätt för uppföljningen av sjukfrånvaron och för återgången till arbetet efter långa sjukledigheter. Nästan 90 procent av dessa svaranden sade att de har upprättat handlingssätt för uppföljningen av sjukfrånvaron. Däremot hade endast två tredjedelar (63 %) också utarbetat anvisningar för återgången till arbetet efter sjukledighet.

Mindre företag hade gemensamt överenskomna handlingsätt i mindre omfattning än större företag. En fjärdedel av svarandena ansåg att det räcker att man från fall till fall agerar enligt tidigare erfarenhet.

Användningen av partiell sjukdagpenning har fördubblats

En arbetstagare eller en företagare som arbetar på heltid i Finland har sedan 2007 haft möjligheten att med hjälp av en partiell sjukdagpenning återvända till arbetet efter en lång sjukledighet. Sedan ingången av 2010 har man även kunnat använda förmånen från början av en arbetsoförmögenhet i stället för sjukdagpenning på heltid.

I och med att karensen blev kortare har förmånen blivit mer populär. Partiell sjukdagpenning ser i år ut att användas dubbelt så ofta som förra året.

*Enkätundersökningen genomfördes av TNS Gallup Ab i form av telefonintervjuer under perioden 22.10-4.11.2010 och den beställdes av Masto-projekt som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet. Det gjordes sammanlagt 303 intervjuer. De intervjuade var representanter för personaladministrationen eller andra arbetsgivarrepresentanter vid stora och medelstora (mer än 100 arbetstagare) företag och organisationer.

Några resultat

 

43 % av företagen och organisationerna berättade att de har använt partiell sjukdagpenning.44 % berättade att de förmodligen använder partiell sjukdagpenning vid behov. Arbetsgivare tyckte att det finns två likvärdiga orsaker till att partiell sjukdagpenning inte används: arbetstagarna är inte intresserade av partiell sjukdagpenning (75 %, n=20) och arbetsgivarna har bristande kunskaper (65 %, n=20). Den viktigaste orsaken till att använda partiell sjukdagpenning ansågs vara att den gynnar både arbetstagaren och arbetsgemenskapen. Den näst viktigaste orsaken var att partiell sjukdagpenning ger ekonomisk nytta för företaget.

Bakgrund

Partiell sjukdagpenning stöder en arbetsoförmögen person att fortsätta arbeta utan någon heltidsfrånvaro efter självrisktiden eller att återvända till sitt eget heltidsarbete. Arbetsgivaren kommer överens med arbetstagaren om deltidsarbete om arbetstagaren vill använda partiell sjukdagpenning. Självrisktiden innefattar den dag då arbetstagaren blev sjuk och nio vardagar därefter, i praktiken två veckor. Det finns ingen självrisktid om den partiella sjukdagpenningen börjar genast efter sjukdagpennings- eller rehabiliteringspenningsperioden. Partiell sjukdagpenning kan beviljas för minst 12 dagar och för högst 72 dagar.

Partiellt arbetande under sjukledigheten främjar i vissa fall rehabiliteringen. Till exempel personer som haft depression får gradvis tillbaka sin arbetsförmåga. Partiell sjukdagpenning kan användas som ett stöd för en gradvis återgång till arbetet.

År 2009 var det enligt FPA:s statistik sammanlagt 2180 personer som fick partiell sjukdagpenning. Före utgången av september 2009 var det 1695 personer som fått partiell sjukdagpenning och under en lika lång period år 2010 fanns det redan 3398 användare.

År 2009 var det sammanlagt 326 605 personer som fick sjukdagpenning på heltid.

Mer information

Projektkoordinator Kirsi Hakala, Masto-projektet, tfn (09) 160 73234, [email protected]
Forskningsdirektör Sakari Nurmela, TNS Gallup Ab, tfn (09) 613 50 587 eller 040 578 5080

En sammanfattning om enkätundersökningen: www.mastdo.fi/ekstrat/media

MastDo distribuerar information både till arbetstagare och arbetsgivare och aktiverar dem till själutvärdering av sin egen arbetsgemenskap: Tydliga texter, färdiga listor och uppmuntrande i finländsk stil till bättre välbefinnande i arbetet och flexibla arbetspraxis. MastDo är en gemensam kampanj för social- och hälsovårdsministeri et, arbetsmarknadsorganisationerna samt hälso- och socialvårdsorganisationer. Läs mer på www.mastdo.fi

 På andra webbplatser

Partiell sjukdagpenning (FPA)

Upprätthållande av arbetsförmågan (Arbetshälsoinstitutet)

Tillbaka till toppen