Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen beslutade om tilläggsbudgetpropositionen för 2019

Arbets- och näringsministerietFinansministerietSocial- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
22.2.2019 14.38 | Publicerad på svenska 22.2.2019 kl. 15.31
Pressmeddelande 115/2019

Regeringen överlämnade en tilläggsbudgetproposition för 2019 till riksdagen idag. Regeringen föreslår ytterligare anslag bland annat för social- och hälsovården samt säkerheten.

Satsningar i övervakningen inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken

För förstärkandet av styrningen och tillsynen över seniorers och funktionshindrades tjänster föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 720 000 euro åt regionförvaltningsverket, Valvira samt social- och hälsovårdsministeriet.

För förstärkandet av tillsynsresurserna inom småbarnspedagogiken föreslås åt regionförvaltningsverket och Valvira ett anslagstillägg på sammanlagt 350 000 euro.

Riksdagens justitieombudsmans kansli föreslås få ett tillägg på 350 000 euro för ökning av tillsynsresurserna inom seniorers rättigheter.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) föreslås få ett tillägg på 250 000 euro för utvecklandet och genomförandet av undersökningen Situationen inom äldreomsorgen (VanPal).

Ytterligare medel för bekämpning av sexualbrott mot barn

I syfte att främja utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn i barnvänliga omgivningar införs den s.k. barnhusmodellen i Helsingfors och i Uleåborg. För styrning och utveckling som stödjer införandet av barnhusmodellerna samt för understöd i samband med införandet föreslås sammanlagt 813 000 euro för 2019. Uleåborgs stad föreslås dessutom få ett bidrag på 500 000 euro för pilotprojektet för förstärkning av det psykosociala stödet åt barn och unga som syftar till att förebygga sexualbrott mot minderåriga.

Sammanlagt 1,85 miljoner euro av anslagen i tilläggsbudgeten beräknas bli riktade till Uleåborg. Regeringens ministergrupp för hälsa och välfärd har redan tidigare allokerat sammanlagt 250 000 åt Oulun ensi- ja turvakoti ry samt Vuollen setlementti ry (Pojkarnas hus i Uleåborg) samt 180 000 åt Väestöliitto ry för förebyggande verksamhet. Dessa anslag betalas med tipsvinstmedel.

För undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen samt för verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 1,8 miljoner euro. Anslaget kan användas för åtgärder för att bekämpa gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuella syften.

Anslagstillägg för säkerheten och migrationen

Polisens personal- och utrustningsresurser föreslås bli stärkta med 1,6 miljoner euro i syfte att bekämpa sexualbrott på internet och effektivisera polisens förebyggande arbete (den s.k. nätpolisen). Domstolarna, rättshjälpen och åklagarväsendet föreslås få ett tillägg på sammanlagt 374 000 euro som har ett samband med utvidgningen av polisens brottsbekämpning.

För åtgärder för att förbättra kvaliteten på behandlingen av ärenden som gäller asyl och invandring och försnabba behandlingen föreslås ett tillägg på 2,212 miljoner euro i Migrationsverkets anslag. Utrymmen i flyktingförläggningen i Uleåborg ändras 2019 till förvarsutrymmen för  utlänningar. För ombyggnadsarbete och grundandet av förvarsutrymmen föreslås 2,601 miljoner euro.

Statens förläggningar föreslås få 250 000 euro för förstärkning av anpassningen till det finländska samhället. Anslaget för integration av invandrare föreslås dessutom bli ökat med 250 000 euro. Anslaget föreslås bli använt för anordnande av orientationsutbildning på eget språk och av producerandet av ett riksomfattande utbildningsmaterial i syfte att öka invandrares förståelse av hur vårt samhälle fungerar.

Andra justeringar

På grund av en precisering av de beräknade utbetalningarna föreslås det att förslagsanslaget för kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (de s.k. tillväxtmotorerna) höjs med 18 miljoner euro. Förslagsanslagen för senare år minskar på motsvarande sätt.

För pilotförsök med nya servicemodeller inom arbetskrafts- och företagsservicen föreslås en överföring på 3 miljoner euro från anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice till arbets- och näringsbyråernas omkostnader.

För utvecklingsprojekt som riktar sig till företag föreslås en tilläggsfullmakt på 2 miljoner euro. Anslaget får användas för projekt för investering i ny teknik som bedöms få betydande sysselsättningseffekter.

För undervisnings- och kulturministeriet föreslås ett medgivande enligt vilken det till den olympiafond som finns i anslutning till Finlands Olympiska Kommitté vederlagsfritt får överlåtas statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 20 miljoner euro, förutsatt att motsvarande privata finansiering har erhållits före överlåtelsen.

Det föreslås att statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 18,5 miljoner euro överlåts utan vederlag till FinnHEMS Oy för byggande av nya baser för läkarhelikoptrar.

För Transport- och kommunikationsverket föreslås ett tilläggsanslag på 1,65 miljoner euro för identifiering av GPS-störningar.

Statens nettoupplåning ökar

Kalkylen över skatteinkomsterna sänks med sammanlagt 150 miljoner euro. Mervärdesskatteavkastningen sänks med 196 miljoner euro, bland annat på grund av uppdaterade prognoser som gäller den privata konsumtionen. Förvärvs- och kapitalinkomstskatteintäkterna höjs med 156 miljoner euro och samfundsskatteintäkterna sänks med 110 miljoner euro.

Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 144 miljoner euro och ökningen av anslagen med 81 miljoner euro ökar tilläggsbudgetpropositionen för 2019 behovet av statens nettoupplåning med 225 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 1,9 miljarder euro år 2019.

Statsskulden beräknas uppgå till ca 107 miljarder euro vid utgången av 2019, vilket är ca 44 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ytterligare information: Markus Lahtinen, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 404, Elias Erämaja, finansministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 608 och Jami Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 175

Tillbaka till toppen