Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus päätti vuoden 2019 lisätalousarvioesityksestä

Sosiaali- ja terveysministeriöTyö- ja elinkeinoministeriöValtioneuvoston viestintäosastoValtiovarainministeriö
22.2.2019 14.38
Tiedote 115/2019

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä vuoden 2019 lisätalousarvioksi. Hallitus esittää lisämäärärahaa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä turvallisuuteen.

Panostuksia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen valvontaan

Vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan voimavarojen vahvistamiseen ehdotetaan yhteensä 720 000 euron lisämäärärahaa aluehallintovirastolle, Valviralle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.

Varhaiskasvatuksen valvontaresurssien vahvistamiseen ehdotetaan aluehallintovirastolle ja Valviralle yhteensä 350 000 euron määrärahalisäystä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle edotetaan 350 000 euron lisäystä vanhusten oikeuksien valvonnan voimavarojen lisäämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) ehdotetaan 250 000 euron lisäystä vanhuspalvelujen tila -tutkimuksen (VanPal) kehittämiseen ja toteutukseen.

Lisärahaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjuntaan

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittämisen ja ehkäisemisen edistämiseksi lapsiystävällisessä ympäristössä otetaan käyttöön Lastenasiaintalo-toimintamalli Helsingissä ja Oulussa. Lastenasiaintalo-toimintamallien käynnistämistä tukevaan ohjaukseen ja kehittämiseen sekä käynnistämistä tukeviin avustuksiin ehdotetaan yhteensä 813 000 euroa vuodelle 2019. Oulun kaupungille ehdotetaan lisäksi 500 000 euron avustusta käytettäväksi lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistamisen pilottiprojektiin, joka tähtää alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseen.

Lisätalousarvion määrärahoista Ouluun arvioidaan kohdentuvan kaiken kaikkiaan 1,85 miljoonaa euroa. Aiemmin hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä on kohdentanut Oulun ensi- ja turvakoti ry:lle sekä Vuollen setlementti ry:lle (Oulun poikien talo) yhteensä 250 000 euron avustukset sekä Väestöliitto ry:lle 180 000 euron avustuksen ennaltaehkäisevään työhön. Nämä järjestöille kohdistetut määrärahat maksetaan rahapelien tuotoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle sekä nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön ehdotetaan yhteensä 1,8 miljoonan euron lisämäärärahaa, jota voitaisiin käyttää lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön (grooming) vastaisiin toimenpiteisiin.

Määrärahalisäyksiä turvallisuuteen ja maahanmuuttoon

Poliisin henkilöstö- ja laiteresursseja ehdotetaan vahvistettavaksi 1,6 miljoonalla eurolla seksuaalirikosten torjumiseksi internetissä ja ennalta estävän työn tehostamiseksi (ns. nettipoliisi). Tuomioistuimille, oikeusapuun ja syyttäjälaitokselle ehdotetaan yhteensä 374 000 euroa lisämäärärahaa liittyen poliisin rikostorjunnan laajenemiseen.

Turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden käsittelyiden laatutason parantamiseen ja käsittelyaikojen nopeuttamiseksi ehdotetaan Maahanmuuttoviraston määrärahoihin lisäystä 2,212 miljoonaa euroa. Oulun vastanottokeskuksen tiloja muutetaan vuonna 2019 ulkomaalaisten säilöönottoyksikön tiloiksi. Muutostöihin ja säilöönottoyksikön perustamiseen ehdotetaan 2,601 miljoonaa euroa.

Suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen vahvistamiseksi valtion vastaanottokeskuksissa ehdotetaan 250 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan 250 000 euron lisäystä maahanmuuttajien kotouttamisen määrärahoihin. Määrärahaa käytettäisiin omakielisen orientaatiokoulutuksen järjestämiseen sekä valtakunnallisen koulutusmateriaalin tuottamiseen maahanmuuttajien yhteiskuntatietoisuuden lisäämiseksi.

Muita tarkistuksia

Maksatusarvioiden tarkentumisen vuoksi teollisuuden uudistumisen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien (ns. kasvumoottorit) kehittämiseen tarkoitettujen pääomalainojen arviomäärärahaa ehdotetaan korotettavaksi 18 miljoonalla eurolla. Myöhempien vuosien määräraha-arvio vähenee vastaavasti.

Työvoima- ja yrityspalvelujen uusien palvelumallien pilotointiin ehdotetaan 3 miljoonan euron siirtoa TE-toimistojen toimintamenoihin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahasta.

Yritysten kehittämishankkeisiin ehdotetaan 2 miljoonan euron lisävaltuutta käytettäväksi työllisyysvaikutuksiltaan merkittäviin uuden teknologian investointihankkeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotetaan suostumusta, jonka mukaan Suomen Olympiakomitean yhteydessä toimivalle olympiarahastolle saa luovuttaa vastikkeetta valtion omistamaa osakevallisuutta enintään 20 miljoonan euron arvosta edellyttäen, että vastaava yksityinen rahoitus on ennen luovutusta toteutunut.

FinnHEMS Oy:lle ehdotetaan luovutettavan vastikkeetta enintään 18,5 miljoonan euron arvosta valtion omistamaa osakevarallisuutta lääkärihelikopteritukikohtien rakentamiseen.

Liikenne- ja viestintävirastolle ehdotetaan 1,65 miljoonan euron lisämäärärahaa GPS-häirinnän tunnistamiseksi.

Valtion nettolainanoton tarve kasvaa

Verotuloarviota alennetaan yhteensä 150 miljoonalla eurolla. Arvonlisäveron tuottoa alennetaan 196 miljoonalla eurolla johtuen muun muassa yksityistä kulutusta koskevien ennusteiden päivittymisestä. Lisäksi ansio- ja pääomatuloveron tuottoa kasvatetaan 156 milj. eurolla ja yhteisöverotuottoa alennetaan 110 milj. eurolla.

Varsinaisten tulojen 144 miljoonan euron vähennys ja määrärahojen 81 miljoonan euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2019 lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 225 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2019 arvioidaan noin 1,9 miljardia euroa.

Valtionvelan määrän vuoden 2019 lopussa arvioidaan olevan noin 107 miljardia euroa, mikä on noin 44 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Lisätietoja: Pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 0295 160 404 ja valtiovarainministerin erityisavustaja Elias Erämaja, p. 0295160608 ja työministerin erityisavustaja Jami Arvola, p. 0295047175

Sivun alkuun