Äitienpäiväkunniamerkit

Äitienpäiväkunniamerkkiehdotukset toimitetaan ehdokkaan kotikunnan aluehallintovirastoon. Aluehallintovirastot tiedottavat hakuajoista omilla verkkosivuillaan.

Aluehallintovirastojen tulee tehdä ehdotukset kuluvan vuoden äitienpäivänä annettavien kunniamerkkien saajiksi. Ehdotukset tehdään ritarikuntien vahvistamaa lomaketta käyttäen ja ne lähetetään liitteineen sosiaali- ja terveysministeriöön kolmena kappaleena viimeistään 15.12.

Myöntämisperusteet

Perusteina kunniamerkkien saamiselle ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjinä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana. Myös muita yleisempiä ansioita voidaan ottaa huomioon vanhemmuuden rinnalla.

Ehdokkaiden alaikärajana on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä, esimerkiksi ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia.

Aluehallintovirastojen ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös ruotsinkielisen väestön osuus. Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle.

Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voidaan ehdottaa palkittaviksi. Huomioon otetaan myös laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta; toiminta esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululautakunnissa sekä vanhempainyhdistyksissä. Jos äitienpäiväkunniamerkkiä ehdotetaan muille kuin biologisille äideille, esim. kasvatti-, sijais- tai tukiperheiden äideille, ehdotukselle olisi eduksi, jos sen mukana olisi esim. perheen hyvin tuntevan ja perheessä asuneen lapsen puoltokirje.

Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkiä ei ole tarkoitus antaa. Aluehallintovirastojen tulee omassa käsittelyssään karsia pois ammattimaista perhehoitoa harjoittavat.

Vastaavaa kasvatustyötä tehneet muut hyvät kasvattajat, kuten isät, sisarukset, muut lähisukulaiset jne. palkitaan 6.12., jolloin muut valtiolliset kunniamerkit jaetaan.

Tarkoituksena on, että palkitut äidit saapuvat Helsinkiin äitienpäiväjuhlaan, jossa kunniamerkit luovutetaan. Käytännön järjestelyt hoitaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Hakuperiaatteet

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat ovat pyytäneet sosiaali- ja terveysministeriötä huolehtimaan, että seuraavia periaatteita noudatetaan äitienpäivämitalien hakumenettelyssä:

 • Vähintään puolet ritarikunnille tulevista ehdotuksista tulee kunnilta, järjestöiltä tai vastaavilta yhteisöiltä.
 • Enintään puolet ehdotuksista on palkittaviksi ehdotettujen äitien omien lasten jättämiä. Jokaisen tällaisen hakemuksen tukena tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin perheen.
 • Ehdotusta, jossa on vain yksi puoltolausunto tai sellainen puuttuu kokonaan, ei oteta vastaan, ennen kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla.
 • Muiden omaisten, tuttavien, naapurien jne. laatimia hakemuksia ei hyväksytä, ellei joku viranomainen, järjestö tai muu yhteisö ole ottanut asiaa ajaakseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee kunniamerkkiehdotuksen ritarikunnille aluehallintovirastojen ehdotuksen perusteella.

Kunniamerkit alueittain

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa kunniamerkkejä seuraavan jaon mukaan:

 • Etelä-Suomen AVI 14
 • Lounais-Suomen AVI 5
 • Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 8
 • Itä-Suomen AVI 5
 • Pohjois-Suomen AVI 3
 • Lapin AVI 2
 • Ahvenanmaan valtionvirasto 1

Kiintiöt ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttaa muun muassa ehdotusten taso.

Hakulomakkeet

Aluehallintovirastojen tulee tiedottaa kunniamerkkikäytännöstä.

Ehdotuksia tehtäessä on käytettävä  Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomaketta ja  julkishallinnon verkkopalvelusta (www.suomi.fi) löytyviä liitelomakkeita.

Aluehallintovirasto voi hankkia ehdotuksista tarpeellisiksi katsomiaan lausuntoja esimerkiksi kunnallisilta sosiaaliviranomaisilta ja järjestöiltä.

Aluehallintovirastojen tulee tarkistaa ritarikuntien kansliasta ehdokkaiden mahdolliset aikaisemmat kunniamerkit ennen hakemusten toimittamista sosiaali- ja terveysministeriöön.

Lisätietoja: info[at]ritarikunnat.fi

Lisätietoja sähköpostitse os. [email protected]

Kunniamerkkiasioita stm:ssä hoitavat:
Annastiina Siekkeli
Arita Kaario
Eija Paananen