Toimeentulo

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaaliturvaan liittyvästä lainsäädännöstä ja järjestelmän kehittämisestä. Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa.

 • Lainsäädäntö »

  Toimeentuloa koskeva lainsäädäntö.

 • Suomen sosiaaliturvajärjestelmä »

  Miten oikeus sosiaaliturvaan määräytyy? Miten sosiaaliturva rahoitetaan ja mitä se maksaa? Tutustu tällä sivulla perustietoihin Suomen sosiaaliturvasta.

 • Lapsiperheiden tuet »

  Yhteiskunta tasaa erilaisilla taloudellisilla tuilla lasten aiheuttamia kustannuksia perheille.

 • Sotilasavustus ja muut palvelusetuudet »

  Varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa oleva asevelvollinen ja hänen omaisensa voivat saada palvelusajalta tarveharkintaista sotilasavustusta.

 • Asumistuet »

  Valtio auttaa asumistuella pienituloisia selviämään asumismenoista. Asumistukea voidaan myöntää asumismenoihin Suomessa sijaitsevasta, vakinaisesta asunnosta.

 • Työttömyysturva »

  Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki turvaavat työttömän työnhakijan perustoimeentulon. Työttömyyspäiväraha maksetaan joko peruspäivärahana tai ansiopäivärahana.

 • Sairausajan toimeentulo ja korvaukset »

  Sairausvakuutus korvaa sairastamisesta ja kuntoutumisesta aiheutuvia kuluja ja ansionmenetystä Suomessa vakituisesti asuville.

 • Kuntoutusajan toimeentulo »

  Kuntoutujan toimeentulo turvataan kuntoutusrahalla.

 • Vammaisetuudet »

  Pitkäaikaisesti sairaalle tai vammaiselle henkilölle tarkoitetuilla vammaisetuuksilla helpotetaan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön ja opiskelua.

 • Työtapaturmat ja ammattitaudit »

  Tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmasta ja ammattitaudeista aiheutuneet sairaanhoitokulut ja ansionmenetykset.

 • Eläketurva »

  Suomen eläkejärjestelmä turvaa toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläketurva koostuu työeläkkeestä, kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä.

 • Veteraanietuudet »

  Sotaveteraaneilla on oikeus saada valtion varoin eräitä erityisetuuksia, kuten rintamalisää ja veteraanilisää. Lisäksi sotainvalidit ja heidän omaisensa saavat korvauksia.

 • Ammattiurheilijoiden, apurahansaajien ja opiskelijoiden sosiaaliturva »

  Urheilijoiden, apurahansaajien ja opiskelijoiden sosiaali- ja eläketurva on toteutettu erityisjärjestelyin.

 • Toimeentulotuki »

  Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Se muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 • Sosiaalinen luototus »

  Sosiaalisen luotto voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin.

 • Kansainvälinen sosiaaliturva »

  Oikeus suomalaiseen sosiaaliturvaan perustuu pääsääntöisesti asumiseen tai työskentelyyn Suomessa. Ulkomaille muuttavalla henkilöllä on yleensä oikeus uuden asuinmaansa sosiaaliturvaan.

 • Valitusviranomaiset toimeentuloturvan päätöksissä »

  Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia. Toimeentuloturvaa koskeviin päätöksiin voi hakea muutoksia muutoksenhalulautakunnista.