Perhe-eläke

Kuolemantapauksen kohdatessa perhettä lesken ja lasten toimeentulo turvataan perhe-eläkkeellä, joka voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä.

Työeläkejärjestelmän mukaisen perhe-eläkkeen tarkoituksena on korvata sitä ansiotulon menetystä, joka perheelle aiheutuu huoltajan kuolemasta. Kansaneläkejärjestelmän mukaisella perhe-eläkkeellä puolestaan turvataan lesken ja lasten vähimmäistoimeentulo.

Kuka saa perhe-eläkettä?

Perhe-eläkkeeseen ovat oikeutettuja

  • leski
  • kansaneläkejärjestelmässä alle 18-vuotiaat lapset sekä alle 21-vuotiaat päätoimisesti opiskelevat lapset
  • työeläkejärjestelmässä alle 20-vuotiaat lapset

Leskeneläkettä maksetaan, jos puolisoilla on (tai on ollut) yhteinen lapsi ja avioliitto on solmittu ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta.

Jos avioparilla ei ole yhteistä lasta, puolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hän oli edunjättäjän kuollessa vähintään 50-vuotias. Lisäksi edellytetään, että avioliitto oli solmittu ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta ja edunjättäjä 65 vuotta ja avioliitto oli kestänyt vähintään viisi vuotta. Jos mainitut avioliiton solmimista koskevat edellytykset täyttyvät, työeläkejärjestelmästä voidaan maksaa leskeneläkettä myös alle 50-vuotiaalle leskelle, joka puolisonsa kuollessa oli pitkäaikaisesti työkyvytön. 

Myös avopuolisolla on 1.1.2022 lukien eräin edellytyksin oikeus leskeneläkkeeseen. Tämä edellyttää, että edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai myöhemmin, avoliitto oli alkanut ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta, avoliitto oli edunjättäjän kuollessa jatkunut vähintään viisi vuotta ja avopuolisoiden taloudessa asui edunjättäjän kuollessa puolisoiden yhteinen alle 18-vuotias lapsi. 

Kansaneläkelakia sekä työeläkelakeja koskeneen, 1.1.2022 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen leskeneläke myönnetään aina määräaikaisena, jos edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai myöhemmin ja leski on syntynyt vuonna 1975 tai myöhemmin. Määräaika on pääsääntöisesti 10 vuotta ja eräissä tilanteissa pidempi.

Lainmuutos ei koskenut sen voimaan tullessa maksussa olleita leskeneläkkeitä eikä vuonna 1974 syntyneitä tai tätä vanhempia leskiä. Näissä tapauksissa työeläkelakien mukaista leskeneläkettä voidaan edelleen maksaa toistaiseksi. Kansaneläkelain mukaista leskeneläkettä maksetaan vain alle 65-vuotiaalle leskelle.

Perhe-eläkettä haetaan Kelasta tai työeläkelaitoksesta

Perhe-eläkettä haetaan Kelasta tai työeläkelaitoksesta, jossa edunjättäjä on ollut vakuutettuna tai josta hänelle on maksettu työeläkettä. 

Lesken ja lapsen muut korvaukset

Leski ja lapset voivat saada perhe-eläkettä tai korvausta elatuksen menetyksestä myös tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- tai potilasvahinkovakuutuksesta.

Niitä haetaan vakuutusyhtiöltä tai valtiokonttorilta, jos edunjättäjä oli valtion palveluksessa.

Leski ja lapset voivat saada korvauksia työnantajan ryhmähenkivakuutuksesta. Lisäksi on syytä selvittää vainajan yksityiset vakuutukset.

Välttämättömiin hautauskuluihin voi saada harkinnanvaraista täydentävää toimeentulotukea, jos vainajan ja perheen varat eivät niihin riitä. Täydentävää toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimistosta.

Eläkepäätöksestä voi valittaa muutoksenhakulautakuntiin

Eläkepäätöksessä kerrotaan, miten siitä valitetaan. Työeläkkeistä voi valittaa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja Kelan eläkepäätöksistä Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja