Perhe-eläke

Kuolemantapauksen kohdatessa perhettä lesken ja lasten toimeentulo turvataan perhe-eläkkeellä, joka voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä.

Työeläkejärjestelmän mukaisen perhe-eläkkeen tarkoituksena on korvata sitä ansiotulon menetystä, joka perheelle aiheutuu huoltajan kuolemasta. Kansaneläkejärjestelmän mukaisella perhe-eläkkeellä puolestaan turvataan lesken ja lasten vähimmäistoimeentulo.

Kuka saa perhe-eläkettä?

Perhe-eläkkeeseen ovat oikeutettuja

  • leski
  • alle 18-vuotiaat lapset
  • kansaneläkejärjestelmässä myös alle 21-vuotiaat opiskelevat lapset.

Leskeneläkettä maksetaan, jos puolisoilla on (tai on ollut) yhteinen lapsi ja avioliitto solmittu ennen kuin edunjättäjä täyttänyt 65 vuotta.

Jos parilla ei ole yhteistä lasta, puolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hän oli edunjättäjän kuollessa vähintään 50-vuotias tai pitkäaikaisesti työkyvytön. Lisäksi edellytetään, että avioliitto oli solmittu ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta ja edunjättäjä 65 vuotta ja se oli kestänyt vähintään viisi vuotta. Kansaneläkelain mukaista leskeneläkettä maksetaan vain alle 65-vuotiaalle leskelle.

Avopuolisolla ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen.

Perhe-eläkettä haetaan Kelasta tai työeläkelaitoksesta

Perhe-eläkettä haetaan Kelasta tai työeläkelaitoksesta, jossa edunjättäjä on ollut vakuutettuna tai josta hänelle on maksettu työeläkettä. Perhe-eläkettä voi hakea myös Eläketurvakeskuksesta.

Lesken ja lapsen muut korvaukset

Leski ja lapset voivat saada perhe-eläkettä tai korvausta elatuksen menetyksestä myös tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- tai potilasvahinkovakuutuksesta.

Niitä haetaan vakuutusyhtiöltä tai valtiokonttorilta, jos edunjättäjä oli valtion palveluksessa.

Leski ja lapset voivat saada korvauksia työnantajan ryhmähenkivakuutuksesta. Lisäksi on syytä selvittää vainajan yksityiset vakuutukset.

Välttämättömiin hautauskuluihin voi saada toimeentulotukea, jos vainajan ja perheen varat eivät riitä niihin. Toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimistosta.

Eläkepäätöksestä voi valittaa muutoksenhakulautakuntiin

Eläkepäätöksessä kerrotaan, miten siitä valitetaan. Työeläkkeistä voi valittaa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja kansaneläkkeistä Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Perhe-eläketurvaa uudistetaan

Hallitus antoi 22.4.2021 esityksen eduskunnalle perhe-eläketurvan uudistamisesta. Esityksen tavoitteena on uudistaa perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. 

Lisätietoja