Hoppa till innehåll
Media

Utlåtanden begärs om förslaget till genomförande av tillgänglighetsdirektivet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2021 14.20
Pressmeddelande 400/2021

Ministeriernas gemensamma arbetsgrupp har färdigställt ett förslag till hur EU:s tillgänglighetsdirektiv ska införlivas i Finlands lagstiftning. Förslaget är på remiss fram till den 1 februari 2022 kl. 16.15.

Tillgänglighetsdirektivet ska genomföras nationellt i varje EU-land senast den 28 juni 2022. Tillämpningen av de nya kraven inleds den 28 juni 2025.

I arbetsgruppens förslag föreslås det att det stiftas en ny lag om tillgänglighetskrav för produkter. Tillsyn över produkter är marknadskontroll, vilket innebär att en ny lag om tillgänglighetskrav för produkter bör fogas till tillämpningsområdet för marknadskontrollagen. 

Dessutom görs ändringar i de gällande lagarna.

Ändringar föreslås i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, i vilken det föreskrivs om digitala tjänsters tillgänglighet. Tillämpningsområdet utvidgas till att gälla näthandel, e-böcker och i vidare bemärkelse digitala tjänster inom persontrafiken. I lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation föreslås ändringar som gäller tjänster inom elektronisk kommunikation och tillgången till en audiovisuell innehållstjänst. 

Till lagen om transportservice fogas bland annat en skyldighet för trafikidkare och stationsförvaltare att i tillgänglig form samla in och tillhandahålla information om hur väl trafikmedlen, den infrastruktur som omger tjänsterna och den byggda miljön lämpar sig till exempel för rullstolsanvändare. Funktionella tillgänglighetskrav gällande svar på det allmänna nödnumret 112 ska tas in i lagen om nödcentralsverksamhet.

I lagarna föreskrivs om metoder för att främja tillgängligheten för produkter och tjänster och säkerställa ett effektivt genomförande av tillgänglighetskraven.

Kraven på tillgänglighet ska tillämpas på både offentliga och privata aktörer när de erbjuder konsumenter produkter eller tjänster som omfattas av tillämpningsområdet för lagen. 

Genom att förbättra produkters och tjänsters tillgänglighet kan man öka delaktigheten i samhället och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten gagnar också till exempel äldre personer, gravida kvinnor och personer som reser med bagage.

Utöver remissbehandlingen ordnar arbetsgruppen ett diskussionsmöte den 13 januari kl. 14, där deltagarna kan ställa frågor och kommentera förslaget.

Ytterligare information:

Emilia Sormunen, projektchef, tfn 0295 163 418
Veli-Mikko Niemi, avdelningschef, tfn 0295 163 425
[email protected]

Tillbaka till toppen