Rahapelihaitat

Rahapelihaitat - kuvituskuva

Rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten haittojen ehkäisystä. STM koordinoi rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä valtioneuvostotasolla ja vastaa rahapelien haittariskien viranomaisarvioinnista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi ja toteuttaa käytännön toimia rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä koskevan STM:n ja THL:n välisen sopimuksen mukaan. THL toteuttaa tehtäviä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen strateginen ohjaus 

THL:n vastuulle kuuluvaa rahapelihaittatyötä ohjaava STM:n ja THL:n välinen puitesopimus laaditaan neljän vuoden välein. Nykyinen sopimuskausi ajoittuu vuosille 2020-2023. STM linjaa sopimuksessa arpajaislain 52 §:n mukaiselle rahapelihaittojen seurannalle, tutkimukselle ja arvioinnille sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämille vision, strategisen linjan, painopistealueet ja tulostavoitteet. Toiminnasta aiheutuvat kulut STM perii arpajaislain mukaisesti Veikkaus Oy:ltä. Veikkaus Oy ei osallistu lakisääteisen työn suunnitteluun tai toimeenpanoon. Maksun toimeenpanosta säädetään STM:n asetuksella (500/2017). 

Rahapelihaittojen seuranta, tutkimus, ehkäisyn ja hoidon kehittäminen 2020-2023

Yksinoikeusjärjestelmän vahvuus ja oikeutus määrittyvät sen mukaan, miten järjestelmän toimeenpanossa onnistutaan ehkäisemään ja vähentämään haittoja. Strategisen linjan mukaisesti arpajaislain 52 §:n mukaisella työllä vahvistetaan rahapelijärjestelmän toimivuutta rahapelihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä. Visio on, että rahapelaamisen haitat ja riskit saadaan hallintaan. 

Strategiset painopisteet vuosina 2020–2023 ovat:

  1. Rahapelijärjestelmän ja sen toimeenpanon arviointi ja tuki,
  2.  Haittojen määrittely, mittaaminen ja taso,
  3.  Riskiryhmät ja riskipelaaminen sekä
  4.  Tuen ja hoidon saatavuus ja laatu.

Rahapelihaittoja koskevan työn perusta on korkealaatuinen tieteellinen tutkimus, jolla tuetaan tietopohjaista kehittämistyötä. Tehtävän mukaisilla toimilla edistetään kestävää rahapelipolitiikkaa, lisätään ymmärrystä rahapelaamiseen liittyvistä haitoista sekä vahvistetaan eri toimijoiden osaamista rahapeliongelman kohtaamisessa ja käsittelyssä. Palvelujen kehittämisessä keskeistä on varmistaa rahapelihaittojen integraatio ehkäisevään päihdetyöhön ja palvelujärjestelmään.

Lisätietoja

Mari Pajula, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163040