Rahapelihaitat

Rahapelihaitat - kuvituskuva

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa arpajaislain mukaan rahapelihaittojen seurannasta ja tutkimuksesta sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä. 

Rahapelihaittojen ehkäisystä säädetään ehkäisevää päihdetyötä koskevassa laissa. 

Rahapelaamisesta aiheutuu sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja. Niitä voi koitua pelaajan itsensä lisäksi myös hänen lähipiirilleen ja laajemmin yhteiskuntaan. Rahapeliongelmaan saa hoitoa ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja järjestöjen tarjoamista palveluista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

  • tutkii rahapelikäyttäytymistä ja -haittoja
  • seuraa rahapelitoiminnan yhteiskunnallista säätelyä
  • ehkäisee rahapelaamiseen liittyviä haittoja ja 
  • vastaa hoitojärjestelmän kehittämisestä. 

Arpajaislain mukaista rahapelien haittoihin liittyvää tutkimusta tehdään myös Helsingin yliopiston Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskuksessa (CEACG) sekä Al-koholitutkimussäätiön rahoittamissa tutkimushankkeissa.  

Rahapelien toimeenpanon vaikutuksia seurataan

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii rahapelien toimeenpanon arviointiryhmä. Arviointiryhmä on pysyvä toimielin. Sen tehtävänä on arvioida 

  • rahapelituotteita
  • rahapelituotteiden jakelua ja
  • edellisiin liittyviä rahapelien saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Arviointiryhmä seuraa, arvioi ja antaa lausuntoja markkinoilla olevista ja uusista peleistä. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset jakelukanavat ja miten erilaisilla saavutettavuutta vähentävillä tai lisäävillä toimilla, kuten markkinoinnilla tai erilaisilla pelirajoituksilla, vaikutetaan pelien saavutettavuuteen ja haittoihin.  Seuranta ja arviointi kohdentuu pelitarjonnan kokonaisuuteen. 

Rahapelijärjestelmän tarkoitus on ehkäistä haittoja

Suomalaisen rahapelijärjestelmän tavoite on ehkäistä rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Raha-pelijärjestelmää ja arpajaislakia uudistettaessa tavoitteena on vähentää rahapelaamisesta aiheutu-via sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja. 

Rahapelien järjestämisestä vastaa Veikkaus Oy. Suomalainen rahapelijärjestelmä on perustunut vakiintuneesti yksinoikeuteen. Rahapelitoimintaa säätelee arpajaislaki:

Sosiaali- ja terveysministeriö perii Veikkaus Oy:ltä kustannukset, jotka sille aiheutuvat arpajais-laissa sille annetun tehtävän mukaisesta rahapelihaittojen seurannasta ja tutkimuksesta sekä eh-käisyn ja hoidon kehittämisestä. 

Lisätietoja

Mari Pajula, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163040