Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys - kuvituskuvaSosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien järjestämistä erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaalipäivystystä koskevan lainsäädännön valmistelusta. 

Sosiaalipäivystyksestä säädetään sosiaalihuoltolaissa. 

Apua tarvitseville kaikkina vuorokauden aikoina

Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi asuinpaikkakunnasta riippumatta. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden.

Kiireellisiä palveluja tulee olla saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina tarvetta vastaavasti. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat.

Sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava yhteistyössä ensihoitopalvelun, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaalipäivystystä on järjestettävä myös terveydenhuoltolain mukaisen laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä.

Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikki kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat henkilöt, esimerkiksi hoivaa vaille jääneet lapset, nuoret ongelmineen tai ikääntyneet, joiden kunto heikkenee äkillisesti.

Kiireellisinä sosiaalipalveluina on pystyttävä järjestämään myös mm. kiireellistä majoittamista, taloudellista tukea ja muita välttämättömiä palveluja tarpeen mukaan.

Sosiaalipäivystyksen välitön apu on asiakkaalle maksutonta.

Sosiaalipäivystys on osa hyvinvointialueen valmiussuunnittelua

Hyvinvointialueen on varauduttava ennakkoon tehtävillä valmiussuunnitelmilla sekä muilla toimenpiteillä yhteistyössä alueensa kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen hyvinvointialueiden kanssa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Alueen sosiaalipäivystyksen tehtävänä on yhteistyössä ensihoitokeskuksen kanssa osallistua alueellaan varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen häiriötilanteiden ja suuronnettomuuksien varalle yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja yhteistoiminta-alueiden ensihoitokeskusten kanssa.

Lisää tietoa ensihoidosta ja varautumisesta:

Sosiaalipäivystyksen tiedot saa hyvinvointialueelta

Sosiaalipäivystyksen yhteystietojen tulee löytyä hyvinvointialueen verkkosivulta, hätänumerosta 112, sairaaloilta ja poliisilta.

Lisää tietoa saa omalta hyvinvointialueelta. Hyvinvointialueiden on tiedotettava palveluista selkeästi ja helposti saavutettavalla tavalla kuntalaisille ja viranomaisille.

Lisätietoja lainsäädännöstä

Virva Juurikkala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163204   Sähköpostiosoite: