FI SV

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaalipäivystystä koskevan lainsäädännön valmistelusta. Ministeriö myös ohjaa kuntia sosiaalipäivystystoiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä sekä sosiaalitoimen valmiussuunnittelussa.

Sosiaalipäivystys perustuu perustuslain säädökseen, joka edellyttää, että kunnissa on valmius vastata kiireelliseen avun tarpeeseen. Myös sosiaalihuoltolain mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve arvioidaan ja kiireelliset palvelut järjestetään viipymättä. Lastensuojelulaissa edellytetään valmiutta kiireelliseen sijoitukseen.

Apua tarvitseville kaikkina vuorokauden aikoina

Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireellisiä palveluja on saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelut tulee pystyä tuottamaan siinä muodossa, kun niistä laissa säädetään.

Kuntien ratkaisut sosiaalipäivystyksen järjestämisessä vaihtelevat. Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa. Palvelun tuottaminen usean kunnan yhteisenä toimintana on suositeltavaa.

Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikki kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat henkilöt, esimerkiksi hoivaa vaille jääneet lapset, nuoret ongelmineen tai vanhukset, joiden kunto heikkenee äkillisesti, tai päihteiden käytön vuoksi nopeasti hoitoa tarvitsevat.

Kiireellisinä sosiaalipalveluina on pystyttävä järjestämään myös mm. kiireellistä majoittamista, taloudellista tukea ja muita välttämättömiä palveluja tarpeen mukaan.

Sosiaalipäivystyksen välitön apu on asiakkaalle maksutonta.

Kunnat järjestävät palvelut valmiussuunnitelmien mukaan

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset ovat laatineet normaaliajan häiriö- ja hätätilanteita varten valmiussuunnitelmat, joiden mukaan erilaiset ensihuollolliset ja psykososiaaliset tukipalvelut on järjestetty. Kouluilla, päivähoidolla ja muilla toimipisteillä sekä ympärivuorokautisesti avoinna olevilla yksiköillä on turvallisuussuunnitelmat ja usein myös erityiset kriisityön suunnitelmat. Sosiaalipäivystystoiminnan tulee olla osa kunnan valmiussuunnittelua.

Sosiaalipäivystyksen yhteystiedot tulee löytyä puhelinluettelosta, kunnan verkkosivulta, hätänumerosta 112, sairaaloilta ja poliisilta. Lisää tietoa saa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Kunnalla on velvoite tiedottaa palvelujen saannista selkeästi ja helposti tavoitettavalla tavalla.

Sosiaalipäivystyksen kehittäminen ja sosiaalitoimen valmiussuunnittelu

STM ohjaa kuntia sosiaalipäivystystoiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä sekä sosiaalitoimen valmiussuunnittelussa.

Valittaminen sosiaalipäivystyksestä

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit

  • tehdä muistutuksen sosiaalipäivystyksen vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia kanssasi asioineiden henkilöiden kanssa.
  • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: oman alueesi aluehallintovirastoon tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaaliasiamieheen.

Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen. Päätöksessä on aina muutoksenhakuohjeet.

Lisätietoja

Liisa Holopainen, hallitussihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163593