Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Terveydenhuollon henkilökuntaaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valtakunnallisesta ohjauksesta ja henkilöstövoimavarojen kehittämisestä.

Ohjauskeinoja ovat lainsäädäntö, suositukset, kehittämisohjelmat sekä valtionavustukset hankkeisiin.

Ministeriön tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys ja hyvä ammatillinen osaaminen.  Henkilöstön saatavuutta ja riittävyyttä turvaamaan on käynnistetty Hyvän työn ohjelma, joka ulottuu vuoteen 2027.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Henkilöstön pätevyydestä säädetään laeissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillisesta koulutuksesta ja pätevyydestä säädetään laeissa ja asetuksissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kehittäminen

Henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon strateginen voimavara ja toiminnan keskeinen menestystekijä.

Henkilöstövoimavarojen ja ammatillisen osaamisen kehittämisellä vaikutetaan palvelujen asiakas- ja potilasturvallisuuteen laatuun ja tuloksellisuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin.

Neuvottelukunnat ja työryhmät tukevat kehittämistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnat arvioivat alan koulutuksen kehittämistarpeita ja tekevät aloitteita koulutuksen uudistamiseksi sekä ammattitoiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi.

Neuvottelukuntien julkaisuja osaamisen ja koulutuksen kehittämistarpeista:

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi

Hyvinvointialueella on velvoite arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja työvoimatarvetta ja kehittää ammatillista osaamista alueellaan. Tätä se tekee yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa sekä muiden koulutusviranomaisten, työhallinnon ja maakuntien liittojen kanssa.  

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee yhteistyötä alan osaamis- ja henkilöstötarpeiden ennakoinnissa eri ministeriöiden, hyvinvointialueiden sekä työnantajajärjestöjen kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin Opetushallituksen koulutustoimikunnissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus

Hyvinvointialueella on velvoite seurata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillista kehittymistä ja huolehtia henkilöstön osallistumisesta riittävästi oman alansa täydennyskoulutukseen. Velvoite koskee myös sen yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olevaa henkilöstöä, jolta hyvinvointialue hankkii palveluja. 

Täydennyskoulutuksessa on otettava huomioon henkilöstön peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja tehtävien sisältö. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädäntö ja ammattihenkilölainsäädäntö ohjaavat ammattihenkilöiden jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi antanut suosituksia ammatillisesta kehittymisestä ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä.

Valtio korvaa koulutuskustannuksia

Valtio korvaa lääkäri-, hammaslääkäri-, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta, sosiaalityöntekijöiden yliopistollisesta erikoistumiskoulutuksesta, sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksesta sekä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta koituvia kustannuksia.

Korvauksista säädetään terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa sekä STM:n asetuksissa. Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion yhteydessä koulutuskorvausten rahoitustasosta.

Koulutuskorvausta haetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolta ja Ahvenanmaan valtionvirastolta.

Lisätietoja

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163492   Sähköpostiosoite:


Päivi Nygren, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163542   Sähköpostiosoite: