Kansallinen palvelureformi: Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöjen ja toimintatapojen uudistaminen

Palvelureformissa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöjä koskevaa lainsäädäntöä sekä siihen liittyvää ohjausta vastaamaan nykyisiä sote-rakenteita ja valtakunnallisia sote-tavoitteita. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa palvelureformin valmistelusta. 

Kansallisella palvelureformilla täydennetään sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden uudistusta (sote-uudistusta), jossa palvelujen järjestämisvastuu siirrettiin vuoden 2023 alusta kunnilta hyvinvointialueille.  

Palvelureformi on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa.

Keskeistä yhteistyö ja vuorovaikutus hyvinvointialueiden kanssa

Kansallisella palvelureformilla tuetaan hyvinvointialueiden omia muutosohjelmia, joilla pyritään muun muassa tehostamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja, uudistamaan toimintatapoja ja kehittämään etä- ja digipalveluja. 

Hyvinvointialueet osallistuvat palvelureformin valmisteluun osana hyvinvointialueiden uudistuvaa ohjausta. Myös sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia säädösmuutoksia valmistellaan yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Näin vahvistetaan lakiesitysten vaikuttavuutta ja keskinäistä yhteensopivuutta sekä varmistetaan niiden realistinen toimeenpantavuus ja kustannusvaikutusten arviointi. 

Visiona vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kansalliselle palvelureformille on asetettu viisi tavoitetta: 

  • ennaltaehkäisyn vahvistaminen 
  • palveluiden integraation, saatavuuden ja jatkuvuuden parantaminen 
  • palvelujärjestelmän selkeyttäminen 
  • vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen 
  • varautumisen ja häiriötilanteiden hoidon vahvistaminen. 

Reformin toimeenpano tapahtuu lainsäädäntömuutosten, ohjausjärjestelmän uudistamisen sekä ohjelmien ja hankkeiden kautta.  

Säädösmuutosten tarkoituksena on vähentää sääntelyn yksityiskohtaisuutta. Kansalliseen palvelureformiin kuuluvia ohjelmia ovat muun muassa sote-alan henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta turvaava Hyvän työn ohjelma sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen digitalisointiin liittyvä Digitaalinen sosiaali- ja terveydenhuolto -ohjelma, Tietojohtamisen kehittämisohjelma sekä eräät Kestävän kasvun ohjelman hankkeet. 

Kansallinen palvelureformi toteutetaan vuosina 2023-2027 

Reformin toimeenpano on vaiheittaista.  

Eräitä lainsäädäntöä uudistavia hallituksen esityksiä on jo annettu eduskunnalle, ja loput annetaan vuosien 2024-2026 aikana. Kaikki palvelureformin muut toimenpiteet ovat käynnissä tai käynnistyvät kevätkaudella 2024.  

Kansallisen palvelureformin valmistelussa ja toimeenpanossa ovat hyvinvointialueiden lisäksi mukana valtiovarainministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  

Lisätietoja

Johtava asiantuntija, kansallisen palvelureformin muutosjohtaja Minna Saario, p. 0295 163 146, [email protected]
Hallitusneuvos, kansallisen palvelureformin lainsäädäntöjohtaja Kirsi Ruuhonen, p. 0295 163 239, [email protected]