Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupolitiikkaa lainsäädännöllä. 

Asiakasmaksupolitiikan tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko

  • maksuttomia tai
  • asiakasmaksu on tasasuuruinen tai
  • asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhesuhteiden mukaan (ns. tulosidonnainen maksu).

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksuja määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kunta voi päättää ottaa käyttöön pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

Asiakasmaksuista säädetään laissa

Asiakasmaksulaissa säädetään kuntien ja kuntayhtymien (myös sairaanhoitopiiri) järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen

  • asiakasmaksuista,
  • maksuttomista palveluista,
  • maksukatosta,
  • maksun alentamisesta sekä
  • kaikkia maksuja koskevista yleisistä säännöksistä kuten maksun perimisestä ja maksuja koskevasta muutoksenhausta. 

Asiakasmaksulakia sovelletaan myös kunnan ostopalveluna järjestämään palveluun. Palvelusetelistä säädetään sen sijaan palvelusetelilaissa.

Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon tai -palvelun ns. ylläpitomaksua.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkailta perittävillä maksuilla katetaan pieni osa palvelujen kustannuksista, noin 7 prosenttia vuonna 2019.

Asiakasmaksuun voi hakea oikaisua

Jos asiakas on tyytymätön maksun määräytymiseen, hän voi hakea maksuun oikaisua palvelusta vastaavalta toimielimeltä (esimerkiksi kunnissa lautakunta tai sen alainen jaosto). Ohjeet maksun oikaisemisesta on annettava asiakkaalle laskun tai päätöksen liitteenä. Kaikkiin maksuihin voi vaatia oikaisua.

Jos asiakas jättää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksun maksamatta, siitä voidaan periä viivästyskorkoa ja se voidaan ulosottaa ilman oikeuden päätöstä.

Asiakasmaksuun on mahdollista saada alennusta

Kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja tulosidonnainen terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Kunta arvioi yleensä asiakkaan hakemuksen perusteella, täyttyvätkö maksun alentamisen edellytykset. Jos edellytykset täyttyvät, maksua täytyy alentaa. Kunnan on annettava asiakkaalle muutoksenhakukelpoinen päätös maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 

Kunnan on tiedotettava mahdollisuudesta alentaa asiakasmaksua sekä ohjata asiakasta maksun alentamisen hakemisessa. 

Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden.

Kunta perii asiakasmaksut

Kunta määrää ja perii järjestämisvastuullaan olevan palvelun maksut ja näihin rinnastettavat omavastuut (ei kuitenkaan palvelusetelin omavastuuta). Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kunnalle tarvittavat tiedot laskuttamista varten. 

Asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran maksuja tarkistetaan vuodenvaihteessa 2021–2022.

Maksujen tarkistamisessa käytetään seuraavia indeksejä:

Maksu Indeksi

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisen asumispalvelun maksujen perusteena käytettävät tulorajat

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisissa palveluissa

Työeläkeindeksi
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tasamaksut
Maksukatto
Kansaneläkeindeksi

Kysyttävää asiakasmaksuista?

Jos haluat kysyä asiakasmaksuistasi tai esimerkiksi maksukattoon liittyvistä kysymyksistä tarkemmin, ota yhteyttä omaan kuntaasi tai siihen sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa olet saanut hoitoa tai palvelua.

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaali- tai potilasasiamieheen.

Lisätietoja

Marjo Kekki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163253