Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Ändringar i klientavgiftslagen från och med den 1 juli 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2021 12.15
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt ett kommuninfo som preciserar de ändringar i klientavgiftslagen som träder i kraft den 1 juli 2021. Genom ändringarna i klientavgiftslagen utvidgas tjänsternas avgiftsfrihet och avgifterna görs skäligare. I och med reformen sjunker klientavgifterna för nästan en miljon finländare.

De tjänster som blir avgiftsfria är till exempel sjukskötarmottagningarna inom primärvården, poliklinikbesöken för personer under 18 år, vissa ärenden gällande behandling av smittsamma sjukdomar så som till exempel preventiv medicinering mot HIV samt den vård vid mödravårdspolikliniker som är avsedd för gravida kvinnor med missbruksproblem. 

Bestämmelser om avgifter för långvarig boendeservice finns i fortsättningen i lagen

Till klientavgiftslagen har fogats bestämmelser om klientavgifterna för långvarig boendeservice. 

Avgifterna fastställs på enhetliga grunder för fortlöpande och regelbunden service som ges i hemmet och för långvarig, vanlig boendeservice. Bestämmelserna om avgifter för fortlöpande och regelbunden service i hemmet har också lyfts upp från författningsnivå till lagnivå, och den högsta avgiftssatsen för servicen har begränsats enligt timmar.

Bestämmelserna om avgifter för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg motsvarar dock i stor utsträckning bestämmelserna om avgifter för långvarig sluten vård. På så vis tas avgifter för klienter som är i behov av intensiv vård och omsorg ut enligt så enhetliga grunder som möjligt. Minimibeloppet för klientens personliga bruk är 164 euro i månaden inom serviceboende med heldygnsomsorg.

Klienternas rättsskydd stärks

Lagen framhäver prioriteringen av nedsättning eller efterskänkande av klientavgifter i förhållande till utkomstskyddet. I lagen föreskrivs också om kommunens skyldighet att informera klienten om vad som föreskrivs om nedsättning och efterskänkande av avgift. Målet är att klienterna inte ska bli tvungna att ty sig till utkomststöd för att klara av klientavgifterna. 
I lagen förtydligas också bestämmelserna om ändringssökande. Alla avgifter kan omprövas. 

Fler tjänster än tidigare räknas in i avgiftstaket

De reformer som gäller avgiftstaket träder i kraft den 1 januari 2022, eftersom avgiftstaket är bundet till kalenderåret. 

Avgiftstaket utvidgas till att omfatta klientavgifter som tas ut för mun- och tandvård, terapi, tillfällig sjukvård och sjukhusvård i hemmet samt vissa distanstjänster. I fortsättningen ska också sådana klientavgifter som klienten har beviljats utkomststöd för, ingå i de avgifter som beaktas i avgiftstaket.

Av fakturan över klientavgiften ska framgå om avgiften beaktas i avgiftstaket eller inte.

Klienten ska som förut själv kontrollera när avgiftstaket har nåtts. Frågan om huruvida det är möjligt att ta över klientens ansvar för uppföljningen av avgiftstaket ska utredas i följande skede av reformen av klientavgiftslagen. 

Indexjusterade avgifter träder i kraft den 1 januari 2022

Eurobeloppen av de avgifter som ingår i lagstiftningen om klientavgifter samt minimibeloppet för personligt bruk och inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna justeras 2021 i enlighet med ändringarna i folkpensions- och arbetspensionsindexet. 

Indexjusteringarna gäller också de avgifter som träder i kraft vid ingången av juli samt det nya avgiftstaket som träder i kraft 2022. 

De indexjusterade eurobeloppen publiceras under 2021. Alla indexjusterade eurobelopp träder i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare information:

Marjo Kekki, specialsakkunnig, tfn 0295 163 253

Tillbaka till toppen