Frågor och svar om klientavgifter

Denna sida innehåller frågor och svar om klientavgifter och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. 

Den första delen innehåller svar på medborgarnas frågor, och den andra svar på myndigheternas och kommunernas frågor. 

Klienternas vanliga frågor

Myndigheternas vanliga frågor

Har du några frågor om klientavgifterna?

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta socialombudsmannen eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.

Mer information

Marjo Kekki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163253