Terveyden edistämisen määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman vuodelle 2024. 

Vuoden 2024 käyttösuunnitelmaan sisältyy kuusi hanketta ja niiden yhteissumma on 1 800 000 euroa. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin 57 kappaletta. Hanke-ehdotusten yhteissumma oli 17 865 506 euroa. Lisäksi käyttösuunnitelmaan sisältyy kuvaus määrärahalle myönnetyn lisäyksen (9 725 000 euroa) kohdentamiseksi seuraaviin sisältöalueisiin: 

  • Ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen tukeminen sekä omaishoitajien tukeminen 
  • Nuorten katuväkivallan ehkäisy ja turvallisuuden edistäminen

Määrärahalla rahoitettaville hankkeille on määritelty yleisiä painotuksia, jotka tulee kaikki huomioida hanke-ehdotuksessa. Lisäksi on määritelty teemapainopisteet, joista hanke-ehdotuksen tulee vastata vähintään yhteen. 

Yleiset painotukset:

  • Määrärahalla tuetaan kunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset kuntien toimintaan ja muodostuvat uudet yhdyspinnat. 
  • Toiminnan tulee kohdentua lisäämään väestön kriisinkestävyyttä sekä vähentämään eriarvoisuutta hyvinvoinnissa ja terveydessä.
  • Toiminnan tulee tukea Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 – valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa, ja siinä tulee huomioida hyvät väestösuhteet ja väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen parantaminen. 

Lisätietoja: 

Teemapainopisteet:

  1. Hyvinvointijohtamisen ja koordinaation vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevia johtamis-, neuvottelu- ja yhteistyökäytäntöjä tai kehittämällä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen koordinaatiota.

  2. Vaikuttavien luontolähtöisten menetelmien käyttöönotto kunnissa osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden kaventamiseksi.

  3. Ehkäisevän päihdetyön tietojohtamisen, sisältöjen ja/tai menetelmien kehittäminen hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnoilla työn vaikuttavuuden ja laadun sekä haavoittuvien ryhmien tavoittamisen parantamiseksi.

Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena pitää olla ainakin yksi yllä esitetyistä määrärahalla rahoitettavalle toiminnalle asetetuista tavoitteista.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia kunnille, järjestöille, säätiöille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion vuoden 2024 talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Valtio tukee terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita

Valtio tukee terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla käyttösuunnitelmalla, jonka painotukset vahvistetaan vuosittain. Määrärahalla tuettavien hankkeiden pitää tukea valtakunnallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Hanke-ehdotukset vastaanottaa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden ja määrärahakehysten perusteella esityksen määrärahojen käyttösuunnitelmaksi vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Ministeriö vahvistaa hankekohtaisen käyttösuunnitelman tammikuussa.

Määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta ja valtioneuvoston asetukseen terveyden edistämisen määrärahasta.

Käyttösuunnitelmat

Vuoden 2024 määrärahan käyttösuunnitelma 

Käyttösuunnitelmaehdotuksen kokonaissumma on 11 525 000 euroa. Käyttösuunnitelmaehdotus sisältää tavanomaisen hankehakuprosessin tuloksena saadut rahoitettavaksi ehdotettavat kuusi hanketta (1 800 000 €) sekä kuvauksen määrärahan 19.10.2023 esitetyn lisäyksen (9 725 000 €) kohdentamisesta ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen tukemiseen sekä omaishoitajien tukemiseen ja nuorten katuväkivallan ehkäisyyn ja turvallisuuden edistämiseen. 

Vuoden 2023 määrärahan käyttösuunnitelma 

Käyttösuunnitelmaan sisältyy seitsemän hanketta ja niiden yhteissumma on 2 000 000 euroa. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin 37 kappaletta, ja niiden yhteissumma oli 10 087 126 euroa. 

Vuoden 2022 määrärahan käyttösuunnitelma 

Vuoden 2022 käyttösuunnitelmaan sisältyy seitsemän hanketta ja niiden yhteissumma on 2 000 000 euroa. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin 37 kappaletta. Hanke-ehdotusten yhteissumma oli 10 087 126 euroa.

Vuoden 2021 määrärahan käyttösuunnitelma

Vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan sisältyy kuusi hanketta ja niiden yhteissumma on 2 000 000 euroa. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin 94 kpl. Hanke-ehdotusten yhteissumma oli 23 034 852 euroa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Lisätietoja

Heli Hätönen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163326   Sähköpostiosoite: