Terveyden edistämisen määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut terveyden edistämisen märänrahan käyttö-suunnitelman vuodelle 2023. 

Käyttösuunnitelmaan sisältyy seitsemän hanketta ja niiden yhteissumma on 2 000 000 euroa. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin 37 kappaletta, ja niiden yhteissumma oli 10 087 126 euroa. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hanke-kohtaiset päätökset.

Määrärahalla tuetaan kunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset kuntien toimintaan ja muodostuvat uudet yhdyspinnat. 

Toiminnan täytyy 

  • kohdentua vähentämään koronakriisin negatiivisia vaikutuksia, lisäämään väestön kriisinkestävyyttä sekä vähentämään eriarvoisuutta hyvinvoinnissa ja terveydessä. 
  • tukea Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 – valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa ja
  •  huomioida hyvät väestösuhteet ja väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen parantaminen.

Lisätietoja:

Vuoden 2023 teemapainopisteet:

  1. Kuntien hyvinvointijohtamisen vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä jollakin seuraavista teema-alueista: ylipainon ehkäisy, ehkäisevä päihdetyö ja turvallisuuden edistäminen.
  2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation vahvistaminen kehittämällä toimintamalleja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreiden työn tueksi. 
  3. Yksinäisyyden vähentäminen kehittämällä yksinäiseksi itsensä kokevien, erityisesti nuorten aikuisten, yksinasuvien, ikääntyneiden, vammaisten ja muiden haavoittuvien ryhmien tunnistamista ja löytämistä, yhteistyön rakentamista kuntien ja järjestöjen kesken sekä kehittämällä kulttuurihyvinvoinnin ratkaisuja yhteiseen tekemiseen.
  4. Luontolähtöisten menetelmien käyttöönotto osana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.
  5. Ehkäisevän päihdetyön sisältöjen ja menetelmien kehittäminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa tai oppilaitoksissa ja/tai vanhemmuuden tuen menetelmillä, huomioiden kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnat.

Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena pitää olla ainakin yksi yllä esitetyistä määrärahalla rahoitettavalle toiminnalle asetetuista tavoitteista.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia kunnille, järjestöille, säätiöille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion vuoden 2022 talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Valtio tukee terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita

Valtio tukee terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla käyttösuunnitelmalla, jonka painotukset vahvistetaan vuosittain. Määrärahalla tuettavien hankkeiden pitää tukea valtakunnallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Hanke-ehdotukset vastaanottaa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden ja määrärahakehysten perusteella esityksen määrärahojen käyttösuunnitelmaksi vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Ministeriö vahvistaa hankekohtaisen käyttösuunnitelman tammikuussa.

Määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta ja valtioneuvoston asetukseen terveyden edistämisen määrärahasta.

Käyttösuunnitelmat

Vuoden 2022 määrärahan käyttösuunnitelma 

Vuoden 2022 käyttösuunnitelmaan sisältyy seitsemän hanketta ja niiden yhteissumma on 2 000 000 euroa. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin 37 kappaletta. Hanke-ehdotusten yhteissumma oli 10 087 126 euroa.

Vuoden 2021 määrärahan käyttösuunnitelma

Vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan sisältyy kuusi hanketta ja niiden yhteissumma on 2 000 000 euroa. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin 94 kpl. Hanke-ehdotusten yhteissumma oli 23 034 852 euroa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2020 määrärahan käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti 13.1.2020 terveyden edistämisen märänrahan käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy seitsemän hanketta ja niiden yhteissumma on 2 000 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 134 kpl ja niiden yhteissumma oli 37 615 382 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2019 määrärahan käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti käyttösuunnitelman 8.1.2019.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy kahdeksan hanketta ja niiden yhteissumma on 2 200 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 88 kappaletta ja niiden yhteissumma oli 28 621 026 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Lisätietoja

Heli Hätönen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163326