Terveyden edistämisen määräraha

Vuoden 2022 terveyden edistämisen määrärahan hakuaika on 17.5. – 18.6.2021.

Määrärahalla tuetaan kunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset kuntien toimintaan ja muodostuvat uudet yhdyspinnat. 

Toiminnan pitää kohdentua vähentämään koronakriisin pitkän aikavälin kielteisiä vaikutuksia sekä lisääntyneen etätyön ja -opiskelun kielteisiä vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen. Toiminnan pitää pyrkiä vähentämään eriarvoisuuden lisääntymistä. 

Toiminnan on tuettava Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 – valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa.

Siinä on otettava huomioon ihmisten välisen luottamuksen ja väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen parantaminen. 

Vuoden 2022 terveyden edistämisen määrärahan sisällölliset painopisteet 

1. Tiedolla johtamisen kehittäminen kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. 

Painopisteen avulla voidaan kehittää uusia: 

  • käytäntöjä kunnan hyvinvointikertomuksen hyödyntämiseksi kunnan strategiatyössä 
  • menetelmiä, joiden avulla voidaan osoittaa taloudellisten päätösten vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen kunnan päätöksenteossa ja johtamisessa
  • käytäntöjä kuntien hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustavoitteiden ja niiden saavuttamiseen vaikuttavien tekijöiden seurantaan osana kunnan vuotuista talouden seurantaa ja arviointia 
  • keinoja vakiinnuttaa päätösten hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuusvaikutusten ennakkoarviointi. 

2. Kulttuurihyvinvoinnin toimintamallien kehittäminen kuntien toiminnassa.

3. Paikallisten ehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittäminen eri yhteisöissä.

4. Väestön ylipainoa ehkäisevien ja vähentävien toimintamallien kehittäminen kuntien toiminnassa. 

Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena pitää olla ainakin yksi yllä esitetyistä määrärahalla rahoitettavalle toiminnalle asetetuista tavoitteista.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia kunnille, järjestöille, säätiöille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion vuoden 2022 talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Valtio tukee terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita

Valtio tukee terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla käyttösuunnitelmalla, jonka painotukset vahvistetaan vuosittain. Määrärahalla tuettavien hankkeiden pitää tukea valtakunnallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Hanke-ehdotukset vastaanottaa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden ja määrärahakehysten perusteella esityksen määrärahojen käyttösuunnitelmaksi vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Ministeriö vahvistaa hankekohtaisen käyttösuunnitelman tammikuussa.

Määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta ja valtioneuvoston asetukseen terveyden edistämisen määrärahasta.

Käyttösuunnitelmat

Vuoden 2021 määrärahan käyttösuunnitelma

Vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan sisältyy kuusi hanketta ja niiden yhteissumma on 2 000 000 euroa. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin 94 kpl. Hanke-ehdotusten yhteissumma oli 23 034 852 euroa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2020 määrärahan käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti 13.1.2020 terveyden edistämisen märänrahan käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy seitsemän hanketta ja niiden yhteissumma on 2 000 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 134 kpl ja niiden yhteissumma oli 37 615 382 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2019 määrärahan käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti käyttösuunnitelman 8.1.2019.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy kahdeksan hanketta ja niiden yhteissumma on 2 200 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 88 kappaletta ja niiden yhteissumma oli 28 621 026 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2018 määrärahan käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti käyttösuunnitelman 27.12.2017

Käyttösuunnitelmaan sisältyy yhdeksän hanketta ja niiden yhteissumma on 2 176 794 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 103 kpl ja niiden yhteissumma oli 21 306 569 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii vahvistetun käyttösuunitelman toimeenpanosta.

Lisätietoja

Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163326